Søg | Indeks | Sitemap |  Til forsiden

Du er her: Forside Bysamfund og bydele Landsbyer Hogager

Udskriv siden

Hogager

Centrale beliggenhed og de gode levevilkår

I Hogager by er der 150 indbyggere og byen har ikke noget opland, men er selv opland til Skave. Hogager by er udpeget som landsby.

Det betyder, at der kan udlægges mindre arealer til boligbyggeri, erhverv og service således, at den eksisterende service kan opretholdes og evt. udbygges. Der kan finde et begrænset boligbyggeri sted. Udbygningen kan foregå indenfor de rammer Byrådet har fastsat i kommuneplanens rammedel.

I kommunens boligbyggeprogram forventes det, at der bygges en enkelt bolig i perioden frem til år 2021. Befolkningstallet har de sidste 5 år været konstant. En af de landsbyer hvor udviklingen er gået i stå, men befolkningstallet er bevaret.

Befolkningsprognosen viser, at befolkningstallet vil falde med 3,3 %. Det betyder, at der vil være 5 personer færre i år 2021.

Mål

  • Bevare den offentlige og private service i landsbyen.
  • Tilbyde byggemodnede grunde der svarer til efterspørgslen og behovet i området.
  • Bevare og forbedre det eksisterende bymiljø.
  • By- og boligmiljø sikres en høj kvalitet ved nybyggeri og ombygning.

Borgerforeningens vision

  • Udnytte Hogagers centrale beliggenhed og skabe en landsby i balance.
  • Fastholde det gode sammenhold i byen og udvikle nye fælles aktiviteter.
  • Åbne de grønne områder og skabe nye muligheder.
  • Nye stimuligheder og forbedre kendskabet til de eksisterende stier.
  • Forbedre trafiksikkerheden i Hogager.
  • Udnytte de store naturressourcer i lokalområdet optimalt.

Boligudbygningsområder

Svalevænget

I udbygningsområdet Svalevænget er der stadig tre kommunale grunde til salg. Med det forventede boligbyggeri er det tilstrækkeligt udbygningsareal til den kommende planperiode på 12 år. Der er ikke solgt en grund i området siden 1986.

Borgerforeningen mener, at der fortsat være mulighed for at bygge nye attraktive boliger ? gerne på store grunde ? og med en god placering i tilknytning og under hensyntagen til den eksisterende bebyggelse i Hogager.

Men udbygningstakten skal være begrænset og sikre en afbalanceret udvikling af landsbyen. Der peges ikke på konkrete udbygningsområder. Udbygningsmulighederne på Svalevænget skal vurderes på ny.

Det er af stor betydning for byen, at kunne afholde det årlige Hogager Marked. Arealerne til markedet kan begrænse udbygningsmulighederne i området vest for kirken og Svalevænget.

Kommunens planafdeling er altid åben overfor drøftelse af nye muligheder, men efter behovet at dømme vil nye byggemodningsområder nok skulle foregå i privat regi.

Grønne områder

Borgerforeningen vil forbedre de grønne områder og skabe nye muligheder. Der er flere grønne områder i Hogager. Mod syd ligger byparken, som kun benyttes i begrænset udstrækning. Måske skyldes det, at den er forholdsvis tillukket og ikke inviterer til aktiviteter og ophold.

Øst for bebyggelsen langs med Langgade og kirken ligger byens og skolens tidligere sportsplads. Den indgår som en del af Hogager Marked, men benyttes herudover kun i begrænset omfang. Der er således ikke streget op til f.eks. boldspil på arealet.

I områdets sydvestlige hjørne ligger en større legeplads. Begge områder indbyder til nye aktiviteter og mulighed for en anden indretning således, at de kan komme i brug og være et aktiv for bl.a. ungdommen i landsbyen.

Borgerforeningen ønsker udformet en "grøn" plan for hvordan landsbyens rekreative arealer kan benyttes mere optimalt - fx. via nye stiforløb.

Trafik og stier

Borgerforeningen ønsker udformet et projekt, der tager hånd om byens parkeringsproblematik, giver løsninger på en forbedring af den generelle trafiksikkerhed og forskønnelse af ankomsten til landsbyen. Det skal være synligt og mærkbart, når man kører ind i Hogager. Dette kan bl.a. markeres med porte, der er med til at dæmpe hastigheden for de gennemkørende eller besøgende.

Når der er større arrangementer i Borger- og kulturhuset kan det knibe med et tilstrækkeligt antal parkeringspladser. Det store parkeringsbehov viser sig dog kun en gang imellem, derfor vil det være uhensigtsmæssigt at lægge for store arealer ud - alene til parkering.

Som udgangspunkt ønskes en flersidig anvendelse af parkeringspladserne, således at de unge f.eks. kan benytte dem til skating og boldspil (basket), når de ikke anvendes som parkeringspladser. Borgerforeningen vil desuden se på mulighederne, for at indrette nye parkeringspladser ved Hvidmosevej og i Langgade.

Stier

Borgerforeningen mener, der er behov for at etablere nye stier - enten i form af forbindelsesmuligheder, rekreative muligheder eller i forbindelse med øget trafiksikkerhed. Der er behov for at skabe en større og mere direkte sammenhæng mellem Borger- og kulturhuset og det tidligere boldspilsareal nord og øst for Langgade.

Offentlig service

Hogager Borger- og Kulturhus er byens samlingssted og landsbyens naturlige omdrejningspunkt. Huset ejes af Holstebro Kommune, men i 2008 har Hogager Borgerforening overtaget driften og al indvendig vedligeholdelse.

Huset fungerede oprindeligt som kommuneskole og i en årrække som folkemusikhøjskole. I dag anvendes det fortrinsvis til borgerforeningens arrangementer og udlejes til private fester m.v. Et af de gennemgående tilbud i Borger- og kulturhuset er fællesspisning for foreningens medlemmer.

Udover Hogager Borgerforening findes der også Hogager Gymnastikforening, som har omkring 200 medlemmer. Gymnastikforeningen er involveret i det årlige Hogager Marked, der danner grundlag for økonomien i en lang række foreninger i Skave og Hogager området.

Der forventes ikke yderligere ændringer på sports- og fritidsområdet, der kræver større arealudlæg til offentlige formål. Eventuelle ændringer eller udvidelser forventes etableret indenfor de udlagte rammer.

Det åbne land

Landskabeligt set ligger Hogager på Storåens udstrakte hedeslette, der afvandes af Savstrup å og Skave bæk. Tidligere var området domineret af store arealer med hede og mose, men de er nu enten opdyrket eller tilplantet som plantage.

Nord og øst for byen ligger Nordre Feldborg Plantage, der er et af de større rekreative skovområder i kommunen. På trods af de rekreative værdier er der ingen målsatte naturområder i skovområdet.

Ca. 1,5 km uden for Hogager findes et okkernedfældningsanlæg, der er etableret som et naturprojekt i form af en attraktiv sø, der på sigt vil kunne blive et udflugtsmål af interesse for hele kommunen. Uden for landsbyen findes tillige en motocrossbane, speedwaybane og en skydebane.

Det åbne land er, som det fremgår af landskabs- og naturafsnitene, opdelt i landskabsområder, hvor der i særlig grad skal tages hensyn til de landskabelige værdier og naturområder, der er opdelt i tre kategorier: A- målsatte, B- målsatte og C- målsatte.

Arealeerne omkring Savstrup Å er udpeget som landskabsområde, hvor de landskabelige værdier skal bevares. Mindre områder omkring byen er udpeget som C- målsat natur.

Naturområderne skal have et alsidigt plante- og dyreliv, som er beskrevet for de enkelte kategorier. Tilstanden af naturområderne skal leve op til målsætningerne.

Afgrænsningen af de forskellige opdelinger fremgår af kortbilaget nedenfor. Hvilke målsætninger, der skal opfyldes i de enkelte områder, fremgår af landskabs- og naturafsnittene under det åbne land.

Kort med natur- og landskabsområder

Rammer for lokalplanlægning

Se rammer for lokalplanlægning i Hogager

 

Kort
Hovedstruktur og rammer


Befolkningsprognose

Hogager by


Befolkningsprognose

Holstebro Kommune

Hogager Kirke