Søg | Indeks | Sitemap |  Til forsiden

Du er her: Forside Bysamfund og bydele Landsbyer Mogenstrup

Udskriv siden

Mogenstrup

Midt i naturen

Mogenstrup by har et indbyggertal på 218 og et større opland på 306. Byen er udpeget til landsby. Det betyder, at der kan udlægges mindre arealer til boligbyggeri, erhverv og service således, at den eksisterende service kan opretholdes og evt. udbygges. Der kan finde et begrænset boligbyggeri sted. Udbygningen kan foregå indenfor de rammer, Byrådet har fastsat i kommuneplanens rammedel.

I de seneste 6 år er der opført 1 ny bolig i området, og den er opført i byen. I kommunens boligbyggeprogram forventes det, at der bygges 5 boliger i byen og to i oplandet, i perioden frem til år 2021, hvilket bygger på en optimistisk fremskrivning af boligbyggeriet de foregående 6 år. Alle boliger vil sandsynligvis blive ejerboliger opført som fritliggende parcelhuse. Befolkningstallet er de sidste 5 år steget med 4 personer i byen, og samtidig faldet med 23 personer i oplandet. En typisk udvikling i forhold til kommunens øvrige landsbyer hvor der er befolkningstilbagegang.

Befolkningsprognosen viser, at befolkningstallet i Mogenstrup skoledistrikt vil falde med 9 %. Det betyder, at der samlet set i byen og oplandet vil være 45 personer færre, når vi når frem til år 2021.

Åglimt

Mål

  • Bevare den offentlige og private service i landsbyen.
  • Tilbyde byggemodnede grunde der svarer til efterspørgslen og behovet i området.
  • Bevare og forbedre det eksisterende bymiljø.
  • By- og boligmiljøer sikres en høj kvalitet ved nybyggeri og ombygning.

Borgerforeningens vision

  • Et godt sted at bo, hvor vi passer på og støtter hinanden.
  • Tryghed, nærhed og sammenhold.
  • God skole, multihus, hvor der er plads til alle.
  • Aktivt fritidsliv, der trækkes af ildsjæle og frivillige.
  • En smuk natur, som vi er gode til at nyde ? og byder gæster velkomne.
  • Attraktive og billige grunde, hvor der er god plads til mange slags mennesker.

Boligudbygningsområde

Åglimt

I boligområdet syd for Åglimt er der byggemodnet 5 grunde, som umiddelbart kan sælges. To tilstødende grunde er i princippet også byggemodnet, men er ikke ejet af kommunen.

For området syd for Åglimt er der udarbejdet en udbygningsskitse, der viser hvordan Byrådet forventer boligudbygningen skal ske på lang sigt. Rammerne for udbygning i Mogenstrup by omfatter kun en mindre del af disse planer. Rammerne vil blive udvidet og området vil blive lokalplanlagt og byggemodnet i takt med udbygningsbehovet.

Den langsigtede udbygningsplan for Mogenstrup er ikke af nyere dato, men har været grundlaget for udbygningen siden 1996. I området er der mulighed for at udstykke i alt 16 grunde, der i størrelse varierer fra ca. 750 m2 til 1020 m2. Udbygningsområdet er vejbetjent fra stamvejen Åglimt og adgangen til grundene sker ad en snoet landsbygade. Centralt i området tænkes udlagt et fælles friareal med mulighed for at etablere opholdsareal, legeplads og gadekær.

Jordbrugsparceller

Byrådet er indstillet på at imødekomme et lokalt ønske om etablering af jordbrugsparceller i tilknytning til byen. Der peges ikke på et bestemt område, idet det er tanken, at området skal udvikles i samarbejde den lokale beboerforening.

Nye udstykninger

Beboerforeningen har arbejdet med ideer om udstykning mod Karup Ådal, øst for byen. Projektet kan ses som et tiltag, der i høj grad kan fremme en positiv udvikling. Her kan der udstykkes store grunde i et terræn, der falder tilstrækkeligt meget til, at det kan udnyttes attraktivt. Der er udsigt fra området over ådalen og helt hen til Åkjær-stenen og gårdene på den anden side.

Beboerforeningen vil fortsat arbejde med projektet og forsøge at få udarbejdet skitser til en mulig disponering. 

Kommunens planafdeling indgår gerne i dialog med borgerforeningen om nye udbygningsmuligheder, men en forudsætning er, at byen udvikler sig indefra og ud. En anden forudsætning er, at er der tilstrækkelige kommunale grunde til det forventede behov, må andre udbygningsmuligheder foregå i privat regi. 

Byomdannelse

Borgerforeningen vil arbejde for, at byen, der er lang og opdelt, hænger bedre sammen hen over Rønnes Bæk. Krydset mellem Hjelmvej og Tingvej er også et centralt sted for byen og det sted, hvor man ankommer til byen fra vest. Op til krydset ligger et landbrugsareal. En del af dette areal kan evt. omdannes, så der kan skabes et torv eller en legeplads, som kan blive et samlingspunkt i byen, hvor man også bydes velkommen til Mogenstrup.

Byfornyelse
Det nordligste hus i byen står tomt. Her var der tidligere købmand, men i dag er huset ikke et positivt indslag i bybilledet. Her har der været ideer fremme om at vælte huset og i stedet opføre et hus, hvor både unge og gamle kan komme. Umiddelbart vurderet er det en fordel, i mindre byer, at samle alle aktiviteter et sted i byen. Når borgerforeningen er mere afklaret om funktioner og udformning kan en dialog med kommunens planafdeling være relevant.

Erhvervsområde

I den nordvestlige del af byen udlægges et område til erhverv. Området omfatter en smede- og maskinforretning. Området er udlagt til lettere erhverv, hvor det miljømæssige mål er, at virksomhederne ikke må være til gene for omgivelserne - de nærliggende boliger.

Nord for byen udlægges et erhvervsområde - i første omgang omfattende den eksisterende tømrervirksomhed på stedet. Der kan etableres én bolig i tilknytning til den enkelte virksomhed. Området kan udvides i nordlig retning på baggrund af landzonetilladelser.

Hyttebebyggelse

Øst for byen, med adgang fra Åvænget, udlægges et område til hyttebebyggelse. På et ca. 9.000 m2 stort areal kan der opføres 10 hytter med tilhørende fælleshus. Bebyggelsen vil komme til at fremstå som en helhed med et ensartet præg. Store dele af arealet vil blive beplantet. Principperne for ejerforhold og udlejning er underlagt reglerne i lov om sommerhuse og campering.

Trafik og stier

Trafiksikkerhed - Herningvej

Borgerforeningen mener at Herningvej er farlig og trafiksikkerheden ringe ? vejen er for smal, og der køres for stærkt. Når bilister skal dreje fra Herningvej og ind mod Mogenstrup, kan situationen opleves som decideret livsfarlig på grund af bagved kørende biler.

Vejen udgør en markant barriere mellem øst og vest - samtidig med at mange, ikke mindst børn, skal krydse den for at komme til og fra fritidsaktiviteter i Sevel. Borgerforeningen ønsker at gå i dialog med kommunen om evt. løsningsmuligheder. Forholdene tages op i kommunens trafikplan, der giver byrådet mulighed for at prioriterer trafiksikkerhedstiltag i hele kommunen.

Naturstier

Aktuelt arbejder borgerforeningen med forlængelse af en eksisterende sti fra Åglimt til Karup Å langs åen hen til Rønnes Bæk. Stien bliver anlagt som en trampesti. Borgerforeningen har udviklet et projekt, hvor stien bliver forlænget rundt om Mogenstrup, så der bliver tale om et sluttet forløb.

Langs stien vil der blive opstillet borde og bænke. Borgerforeningen ser en mulighed i at udvikle området omkring Rønnes Bæk, der løber fra Rønnes Mose til Karup Å, som et nyt rekreativt område. Her kan der arbejdes med en form for naturgenopretning, hvor vi arbejder med vand og natur i byen.

Projektet vil skabe nye muligheder for os beboere, men også for turister og lystfiskere. Det område, der i kommuneplanen er udlagt til hytter, ligger umiddelbart nord for det sted, hvor Rønnes Bæk løber ud i Karup Å, og kan derfor også ses i sammenhæng med dette projekt.

Udviklingen af området har også en betydning for vores ønsker om at skabe en bedre sammenhæng i byen, der i dag deles i nord og syd af bækken. Beboerforeningen vil gerne drøfte disse ideer om naturgenopretning/ omdannelse ved Rønnes Bæk med kommunens Natur- og Miljøafdeling for at afklare, hvilke muligheder der er.

Borgerforeningen mener at etablering af fibernet kan også være med til at fremme bosætningen, idet det giver bedre muligheder for gode hjemmearbejdspladser.

Offentlig service

Det tidligere boligudbygningsområde ved Åvænget er udlagt til offentlige formål som fritidsaktiviteter, idet området er begyndt at ændre karakter til et fritidsområde i sammenhæng med idrætsarealerne ved skolen. Der er allerede etableret en ridebane og et klubhus til opbevaring af udstyr m.v.

Hjelm Hede Friskole

Hjelm Hede Friskole har siden 2003 drevet privat skole i området. Skolen har undervisning fra børnehaveklasse til 7. klasse. Der er tilknyttet en skolefritidsordning og senest er er der startet en fribørnehave op i tilknytning til skolen.

Multihus

Borgerforeningen vil arbejde for et centralt mødested i form af et multihus/kulturhus. Det giver bedre muligheder for fritidsaktiviteter, og den kan også være et stærkt kort for at tiltrække nye  beboere. Et multihus eller en hal giver bedre rammer for skolens  idrætsundervisning. I dag er skolen ved at nå op på det maksimale antal elever inden for de fysiske rammer. Hvis de rammer sprænges, skal den nuværende idrætssal inddrages til undervisningen.

Børnehuset Troldebo

En kommunal børneinstitution, der betegnes som en integreret daginstitution med 24 børn mellem 0-6 år. 

Idrætsanlæg

I området øst og syd for skolen ligger byens idrætsplads, hvor der er mange muligheder for fysisk udfoldelse: håndbold, fodbold, beachvolley, tennis, ridning og petanquebane.

Forsamlingshuse

I Mogenstrup findes også et forsamlingshus og et missionshus. Forsamlingshuset er i tidens løb blevet brugt til mange forskellige arrangementer: Foredrag, teater, folkedans og fester. Missionshuset ligger over for skolen, midt i byen, og her mødes børn, voksne og ældre om mange aktiviteter.

Der forventes ikke yderligere ændringer på skoleområdet eller på sports- og fritidsområdet, der kræver større arealudlæg til offentlige formål. Eventuelle ændringer eller udvidelser forventes etableret indenfor de udlagte rammer.

Det åbne land

Hedesletten med Karup Å og ådalen er et naturområde med et rigt plante- og dyreliv og åen er et af de bedste vandløb til havørredfiskeri i Danmark og tiltrækker mange turister.

Stubberkloster Plantage og Rønnes Mose ligger blot 3 km vest for Mogenstrup, og her er et stort skovområde med mange søer, f.eks. Stubbergård Sø. Her ligger også Stubbergård Klosterruin. Der er endnu flere gode naturområder og seværdigheder, såsom Hjerl Hede, Flynder Sø med Flyndersø Mølle.

Karup Å og Trandum Kirke

Det åbne land er, som det fremgår af landskabs- og naturafsnitene, opdelt i landskabsområder, hvor der i særlig grad skal tages hensyn til de landskabelige værdier og naturområder, der er opdelt i tre kategorier: A- målsatte, B- målsatte og C- målsatte.

Arealerne omkring Karup Å, Flynder Sø og Stubbergård Sø er udpeget som internationale naturbeskyttelsesområder og i alle områderne er der en variation af A- og B- målsatte naturområder. Områderne omkring søerne er ligeledes udpeget som landskabsområder, hvor de landskabelige værdier skal bevares. Rønnes Bæk er et C- målsat naturområde bl.a. på strækningen, der krydser Mogenstrup by.

Naturområderne skal have et alsidigt plante- og dyreliv, som er beskrevet for de enkelte kategorier. Tilstanden af naturområderne skal leve op til målsætningerne. Afgrænsningen af de forskellige opdelinger fremgår af kortbilaget nedenfor. Hvilke målsætninger, der skal opfyldes i de enkelte områder, fremgår af landskabs- og naturafsnittene under det åbne land.

Kort med natur- og landskabsområder

Rammer for lokalplanlægning

Se rammer for lokalplanlægning i Mogenstrup

 

Kort
Hovedstruktur og rammer


Befolkningsprognose

Mogenstrup by og opland


Befolkningsprognose

Holstebro Kommune

Haveport