Søg | Indeks | Sitemap |  Til forsiden

Du er her: Forside Bysamfund og bydele Landsbyer Ryde

Udskriv siden

Ryde

Et godt sted at bo - hele livet

Ryde, der har et indbyggertal på 225 og et opland på ca. 391, er udpeget til landsby. Det betyder, at der kan udlægges mindre arealer til boligbyggeri, erhverv og service således, at den eksisterende service kan opretholdes og evt. udbygges.

Der kan finde et begrænset boligbyggeri sted. Udbygningen kan foregå indenfor de rammer, Byrådet har fastsat i kommuneplanens rammedel.

I de seneste 6 år er der opført 10 nye boliger i området, 2 i byen og 8 i oplandet der også omfatter oplandet til Handbjerg.

I kommunens boligbyggeprogram forventes det, at der bygges 5 boliger i perioden frem til år 2021, hvilket bygger på en fremskrivning af boligbyggeriet de foregående 6 år. Alle boliger vil sandsynligvis blive ejerboliger opført som fritliggende parcelhuse. Befolkningstallet er de sidste 5 år steget med 1,8 % i byen, men samtidig faldet med 16 % i oplandet. En befolkningstilbagegang der er typisk for landsbyerne.

Befolkningsprognosen viser at befolkningstallet i Ryde skoledistrikt vil falde med 4,5 %. I Ryde by vil befolkningstallet også falde med 4 % frem til 2021.

Stendisvej fra øst

Mål

  • Bevare den offentlige og private service i landsbyen.
  • Tilbyde byggemodnede grunde, der svarer til efterspørgslen og behovet i området.
  • Bevare og forbedre det eksisterende bymiljø.
  • By- og boligmiljø sikres en høj kvalitet ved nybyggeri og ombygning.

Beboerforeningens vision

  • Vil være kendt for at være en børneby med et trygt miljø, trafiksikre rammer og plads til aktiviteter.
  • Demonstrere og vise, at der også er kvalitet i de små bysamfund.
  • Skabe de bedst mulige rammer for både aktiviteter og de mange ildsjæle i området.
  • Èt stort fællesskab med plads og rummelighed til alle.

Udbygningsområder

Tjørnevej

Kommunalbestyrelsen vil fortsat satse på Tjørnevej som det primære udbygningsområde. Beboerforeningen ønsker, at kommunen og foreningen i fællesskab overvejer, hvordan den kommunale udstykning kan gøres mere attraktiv. Større grunde, f.eks. på 1.200 m2, må overvejes sammen med udbygning af området fra syd ved Rydbjergvej mod nord.

Der udarbejdes en samlet plan for alle de grunde, der er plads til i området. Der kan indenfor de eksisterende rammer blive udarbejdet et mere spændende udbygningsprincip, der giver de enkelte grunde en mere attraktiv landskabelig beliggenhed.

I boligområdet Tjørnevej er der byggemodnet 4 grunde. I området er der plads til yderligere at kunne bygge ca. 12 boliger. Ved Hvolbækvej er der et mindre antal grunde til parcelhuse, som på privat initiativ kan sælges og bebygges.

Sydøstlig bydel

For den sydøstlige bydel er der udarbejdet en udbygningsskitse, der viser hvordan kommunalbestyrelsen forventer boligudbygningen skal ske på lang sigt. Der har været et privat ønske om et udbygningsområde i sydøstlig retning, med adgang fra Stendisvej og Birkealle . Rammerne for udbygning i Ryde by er udvidet til at omfatte en mindre del af disse planer. Området vil blive lokalplanlagt og byggemodnet i takt med, efterspørgslen og i samarbejde med den private lodsejer.

Beboerforeningen gør sammen med kommunen opmærksom på overfor ejer af landbrugsejendomme i området, at der kan indrettes en ekstra bolig, i overflødiggjorte driftsbygninger, på en ejendomm.

Byforskønnelsesplan

Beboerforeningen vil tage initiativ til og opfordre kommunen til at medvirke ved udarbejdelse af en plan for forskønnelse af byen. Forskønnelsen kan omfatte byens huse, haver, veje og grønne områder. Byporte og infotavler om byen vil blive overvejet. Beboerforeningen vil overveje om og hvordan, der kan skaffes økonomisk støtte, dels til udarbejdelse af planen, dels til selve gennemførelsen.

Erhverv

Området øst for Højbjergvej og nord for Stendisvej er udlagt til lettere erhverv. De eksisterende erhvervsbygninger er ikke længere aktive. Erhverv, der etableres i området, er miljømæssigt begrænset af boligerne, der ligger omkring. Det miljømæssige mål er dog, at virksomhederne ikke må være til gene for omgivelserne.

Syd for byen ved Vester Trabjergvej udlægges et erhvervsområde, der alene omfatter den eksisterende virksomhed i området. Der kan etableres én bolig i tilknytning til den enkelte virksomhed. Området kan udvides i sydlig retning på baggrund af en landzonetilladelse.

Trafik og stier

Beboerforeningen vil have sikret, at vejen gennem Ryde ikke plages af for høj fart, og at der er sikre stiforbindelser til skolerne, børneinstitutionen og fritidsaktiviteterne. Et projekt er omlægning af cykelstien til ?Gården?, så den ikke er farlig på det sidste stykke. Et andet er en cykelforbindelse mellem Ryde og efterskolen på Rydhave.

I forbindelse med den kommende kommunale trafiksikkerheds- og cykelstiplan retter Beboerforeningen henvendelse til kommunen med henblik på at få mindsket hastigheden på vejene gennem Ryde. I næste omgang kommenterer beboerforeningen kommunens forslag til trafiksikkerheds- og cykelstiplan. Kommunens trafikplanlægning giver byrådet mulighed for at prioriterer mellem trafiksikkerhedstiltag og stier i hele kommunen.

Beboerforeningen vil sammen med andre landsbyer prøve at skaffe lydhørhed og fælles opbakning til, at kommunen må sørge for rimelige busforbindelser også på lidt skæve tidspunkter mellem de mindre og de større bysamfund. De unge skal have bedre mulighed for at deltage i aktiviteterne i Holstebro og de andre byer i nærheden.

Offentlig service

Ryde Skole

Ryde skole har 120 elever i 0. til 7. klasse. Der er 10 lærere og 1 børnehaveklasseleder ansat på skolen.

Beboerforeningen og skolen arbejder for at få et multihus i tilknytning til skolen og sognegården. Her skal være plads til, at foreningerne kan holde møder, til at stavgængere, cykelhold, seniorklubben, dagplejemødrene, idrætsklubberne, de unge m.fl. kan samles. Et hus med plads til aktiviteter, kaffebar, ordentlige toiletter m.m. Beboerforeningen arbejder  for sammen med skolen at få udarbejdet et skitseprojekt, som skal danne baggrund for skolens input til kommunen vedr. renoverings- og vedligeholdelsesønsker.

Børnehuset Gården

Fritidstilbudet i Ryde er puljeinstitutionen "Gården". Her kan børn gå fra de er 3 - 10 år. Der er pt. 78 børn i alderen 4 år til 4. klasse.

Der forventes ikke ændringer på børnepasningsområdet, skoleområdet, fritidsområdet eller ældreområdet, der kræver større arealudlæg til offentlige formål. Eventuelle ændringer eller udvidelser forventes etableret indenfor de nuværende rammer. Det offentlige område ved skole og idrætspladsen kan udvides i nordlig retning, således at et eventuelt behov for udvidelse af idrætspladsen kan imødekommes.

Det åbne land

Rydhave Slots Ungdomsskole for 9. og 10. klassetrin er på en gang en idrætsefterskole, en musikefterskole, en værkstedsefterskole og en boglig efterskole. Rydhave Slots historie rækker i hvert fald tilbage til 1300-tallet. De ældste dele af de nuværende bygninger er fra 1500 tallet.

Øst for byen liger Ryde Plantage, der er et kommunalt skovområde, der indeholder større A- målsatte naturområder. I skoven er der er større vådområder og vandhuller, som er attraktive paddelokaliteter. Ryde Bavnehøj er med sine 90 m ét af de højeste punkter på egnen.

Beboerforeningen vil tage intiativ til et møde med kommunen, ejerne og andre interesserede med henblik på at gøre ?Dalen? - et bynært rekreativt område - til et endnu mere attraktivt sted for lokalbefolkningen, for kommunens indbyggere og for turister.

Det åbne land er, som det fremgår af landskabs- og naturafsnitene, opdelt i landskabsområder, hvor der i særlig grad skal tages hensyn til de landskabelige værdier og naturområder, der er opdelt i tre kategorier: A- målsatte, B- målsatte og C- målsatte.

Naturområderne skal have et alsidigt plante- og dyreliv, som er beskrevet for de enkelte kategorier. Tilstanden af naturområderne skal leve op til målsætningerne.

Afgrænsningen af de forskellige opdelinger fremgår af kortbilaget nedenfor. Hvilke målsætninger, der skal opfyldes i de enkelte områder, fremgår af landskabs- og naturafsnittene under det åbne land.

Kort med natur- landskabsområder

Rammer for lokalplanlægning

Se rammer for lokalplanlægning i Ryde

 

 

Kort
Hovedstruktur og rammer


Befolkningsprognose

Ryde by og opland


Befolkningsprognose

Holstebro Kommune

 

Natursti