Søg | Indeks | Sitemap |  Til forsiden

Du er her: Forside Bysamfund og bydele Lokalcentre Borbjerg-Hvam

Udskriv siden

Borbjerg-Hvam

Et aktivt og inspirerende lokalområde

I Borbjerg by er der 347 indbyggere og i Hvam by er der 255 indbyggere. Dertil kommer et opland med 493 indbyggere. Byerne Borbjerg-Hvam er tilsammen udpeget som lokalcenter med det udviklingspotentiale, der ligger i nærheden til Holstebro by.

Det betyder bl.a. at byen og centerområdet skal kunne indeholde funktioner, der kan dække befolkningens daglige behov. Byrådet forpligter sig til at give mulighed for en større bolig- og erhvervsmæssig vækst, således at der er mulighed for at de almindelige lokalcenterfunktioner kan opretholdes. I begge byer er der en dagligvarebutik, og i Borbjerg er der en 7-klasset skole, daginstitution og idrætsanlæg.

I de seneste 6 år er der opført 10 nye boliger i området, 6 i Borbjerg by og 4 i oplandet. I kommunens boligbyggeprogram forventes det, at der bygges 28 boliger i perioden frem til år 2021, hvilket bygger på en optimistisk fremskrivning af boligbyggeriet de foregående 6 år. I Borbjerg forventes der bygget 21 boliger, 1,5 boliger pr. år og i Hvam forventes der bygget 6 boliger. Hovedparten af boligerne vil sandsynligvis blive ejerboliger opført som fritliggende parcelhuse og tæt-lav byggeri.

Befolkningstallet de sidste 5 år er, for området som helhed, faldet med 2 % Det dækker over en befolkningsmæssig stigning på 11 personer i Borbjerg by, og et fald med 20 personer i Hvam by. I oplandet er befolkningstallet faldet med 13 personer. En meget typisk udvikling i forhold til kommunens øvrige lokalcentre.

Befolkningsprognosen viser, at befolkningstallet i Borbjerg skoledistrikt vil falde med 9 %. Det betyder, at der samlet set for byen og oplandet vil være 102 personer færre. når vi når frem til år 2021. Selv i Borbjerg by vil befolkningstallet falde, med beskedne 1 %.

Mål

 • Bevare den offentlige og private service i Lokalcentrene.
 • Tilbyde et varieret udbud af boligtyper, der kan tilgodese alle familieformers og aldersgruppers behov.
 • Bevare og forbedre eksisterende bymiljøer.
 • By- og boligmiljøer skal sikres en høj kvalitet ved nybyggeri og ombygning.

Borgerforeningens vision

 • Overskueligt, vedkommende og trygt  - Her er det sociale netværk meget større - Her er trygge rammer.
 • Byen lige om hjørnet  - Vi har gode forbindelser både til Holstebro og til kommunen.
 • Naturen lige udenfor døren - Vi arbejder på at knytte landsbyen og naturen stadig tættere til hinanden.
 • Et aktivt og inspirerende lokalområde - Vi engagerer os og står sammen om at opnå fælles mål.
 • I landsbyen vil og kan vi - og vi kan fordi vi vil - Vi er altid klar til at yde en indsats for landsbyens udvikling.

Boligudbygningsområder

Vibevej

Der er udlagt arealer til boligudbygning på Vibevej. Det ca. 5 ha store område er udlagt til 21 parcelhusgrunde og to storparceller til tæt-lav bebyggelse. På nuværende tidspunkt er der 2-3 usolgte grunde i området.

Hvamvej

Syd for Hvamvej, umiddelbart op til idrætsarealerne udlægges et nyt udbygningsområde på ca. 3 ha. Et område hvor der kan etableres omkring 20 boliger, lidt flere, hvis dele af området udlægges til tæt-lav bebyggelse. Når området bliver lokalplanlagt og efterfølgende byggemodnet, er der tilstrækkelig rummelighed til de boliger, der forventes opført i den kommende planperiode.

Hvam Mejeriby

Byen fremtræder som en velafgrænset og karakterfuld landsby med velproportionerede huse, der ligger ud til hovedgaden.

Der planlægges ikke væsentlige ændringer i Hvam. I hovedgaden er der en dagligvarebutik og nogle småerhverv. I byens østlige udkant er der udlagt areal til boliger.

Udbygning på længere sigt

Naltoftevej

Udbygningen ud over den kommende 12 årige planperiode vil komme til at foregå i området ved Naltoftevej beliggende syd og øst for Haretoften i Borbjerg. Udbygningsområdet der er på ca.8,5 ha, giver mulighed for opførsel af ca. 27 boliger i en første etape.

Den sydligste del af området ud mod Majgårdvej kan være en anden etape således, at der på længere sigt kan opføres yderligere ca. 26 boliger.

 

Centerområder

Der er udlagt et centerområde omkring Bukdalvej nord for kirken og skolen samt et mindre område øst for Bukdalvej og nord for Hedegårdvej. I disse områder kan eksisterende butikker udvide og der kan etableres yderligere daglig- og udvalgsvarerbutikker samt andre nødvendige centerfunktioner. Der er i dag en dagligvarebutik på 364 m2 og der er en max. ramme for alle butikker i områderne på 600 m2.

Byforskønnelse - byomdannelse

Borgerforeningen ønsker i samarbejde med kommunen at udarbejde en langsigtet ?masterplan? for Borbjerg-Hvam. En langsigtet strategi for hvor og hvordan udstykningen af nye arealer til boliger, butikker, erhverv, aktiviteter, stiforbindelser m.m. skal finde sted, så områdets landskabelige kvaliteter udnyttes bedst muligt.

Borgerforeningens byfornyelsesgruppe arbejder blandt andet med at komme med ideer og forslag til, hvordan bymiljøet bliver stadig pænere og mere tiltrækkende samt hvordan forfald kan modvirkes.

Et aktuelt problem er fremtiden for ?Skrænten?, der ligger centralt i Borbjerg. Den fremtidige anvendelse skal være til gavn for byen og byens miljø. Bygningen kunne måske omdannes til seniorboliger.

Mere konkrete udspil fra byfornyelsesgruppen, mere detaljerede skitser af ovennævnte byomdannelsesmuligheder giver grundlag for dialog med kommunen og de øvrige investorer der vil blive nødvendige at inddrage i de ønskede ændringer.

Erhvervsområde

Hvamvej

Omkring Hvamvej er der udlagt et ca. 2 ha stort erhvervsområde til lettere erhverv. Med den aktivitet, der er på erhvervsområdet, er der tilstrækkeligt areal i planperioden.

Trafik og stier

Rundt om Borbjerg Møllesø er allerede etableret en smuk natursti. Borgerforeningen ønsker en langsigtet strategi for, hvor og hvordan stiforbindelser m.m. skal etableres, så områdets landskabelige kvaliteter udnyttes bedst muligt. Det kan være stier mellem boligområderne og naturen samt mellem Møllesøen, Præstegårdsparken og Præstegårdssøen. 

Der er fra borgerforeningen ikke peget på deciderede trafikale problemer, men der ønskes en række adgangsmuligheder til naturen omkring byen. Med et mere konkret udspil fra Borgerforeningen, stiernes placering og udformning giver grundlag for en dialog med kommunens Natur og Miljøafdeling.

Offentlig service

Borbjerg Skole

Skolen har 0. - 7. klasse med 157 elever og 12 lærere.

I tilknytning til skolen er der skolefritidshjem og klub med plads plads til 95 børn.

Borbjerg Børnehave

Børnehaven, som er kommunal institution, der er normeret til 12 børn i toårs alderen og 45 børn i 3 - 6 års alderen. Institutionen er beliggende overfor skolen.

Idrætsanlæg

I tilknytning til skolen er der udlagt et areal på ca. 2 ha til idræts- og fritidsaktiviteter. Der forventes ikke en øget aktivitet, der giver anledning til udvidelse af arealet.

Kultur- og Fritidscentret

De eksisterende planer om etableringen af et kultur- og fritidscenter vil borgerforeningen arbejde for at gennemføre. Herved får opgraderet rammerne omkring byens forenings- og kulturliv samt styrket forholdene for børnefamilierne. Projektgruppen fortsætter i tæt samarbejde med skole og institution. Byrådet har bevilget 4,2 mio kr. til en ny børneinstitution i 2009. Institutionen opføres i tæt samarbejde med kultur- og fritidscentret.

Det åbne land

Det åbne land er, som det fremgår af landskabs- og naturafsnitene, opdelt i landskabsområder, hvor der i særlig grad skal tages hensyn til de landskabelige værdier og naturområder, der er opdelt i tre kategorier: A- målsatte, B- målsatte og C- målsatte.

Naturområderne skal have et alsidigt plante- og dyreliv, som er beskrevet for de enkelte kategorier. Tilstanden af naturområderne skal leve op til målsætningerne.

Borbjerg ligger i et smukt morænelandskab. Tunneldalen med Holmgård Sø og Borbjerg Møllesø er et karakterfuldt element i områdets landskab. Borbjerg Møllesø og i forlængelse heraf Hellegård Ådal er udpeget som landskabsområde. Ådalen syd for Møllesøen er udpeget som B- målsat natur, og der er mindre C- målsatte naturområder omkring Møllesøen og i den sydlige del af Hellegård Ådal.

Borgerforeningen vil sammen med kommunen arbejde med de rekreative nærområder til gavn og glæde både for nærområdet, Holstebro Kommune, turister og andre besøgende.

Borgerforeningen har nedsat en rekreativ gruppe, der sammen med kommunen, de relevante grundejere og interessenter udarbejder en samlet plan for brugen af naturen i området. Følgende ideer og elementer skal blandt andet overvejes:

 • Udvidelse af golfbanen ved Borbjerg Mølle.
 • Fodboldgolfbane ved møllen eller Præstegårdsparken.
 • Skovlegeplads i skoven ved Kirkebakken, mulighed for overnatning i shelters og hytter.
 • Naturgenopretningsprojekter f.eks. bademulighed i Møllesøen og genopretning af bækken mellem Borbjerg og Hvam.

På baggrund af initiativ fra Borgerforeningen vil kommunens Teknik og Miljøforvaltning indgå i dialog om de nævnte projekter og sikre, at de placeres således, at de tager hensyn til beskyttelse af landskabet og naturen i området.

Afgrænsningen af de forskellige opdelinger fremgår af kortbilaget nedenfor. Hvilke målsætninger, der skal opfyldes i de enkelte områder, fremgår af landskabs- og naturafsnittene under det åbne land.

Kort med natur- og landskabsområder

Rammer for lokalplanlægning

Se rammer for lokalplanlægning i Borbjerg-Hvam

 

Befolkningsprognose

Borbjerg-Hvam og opland


Befolkningsprognose

Holstebro Kommune

Kort
Hovedstruktur og rammer


Borbjerg Mølle