Søg | Indeks | Sitemap |  Til forsiden

Du er her: Forside Bysamfund og bydele Lokalcentre Ejsing

Udskriv siden

Ejsing

I Ejsing byen er der 326 indbyggere og dertil kommer et ret betydeligt, næsten dobbelt så stort, opland med 626 indbyggere. Ejsing by er udpeget som lokalcenter for den nordlige del af kommunen.

Det betyder bl.a. at byen og centerområdet skal kunne indeholde funktioner, der kan dække befolkningens daglige behov. Væsentligst i denne sammenhæng er dagligvarebutik og skole. Byrådet forpligter sig til at give mulighed for en større bolig- og erhvervsmæssig vækst således, at der er mulighed for, at de almindelige lokalcenterfunktioner kan opretholdes. I byen er der en dagligvarebutik, et par udvalgsvarebutikker, skole, daginstitution, idrætsanlæg og hal.

I de seneste 6 år er der opført 5 nye boliger i området, 1 i byen og 4 i oplandet. I kommunens boligbyggeprogram forventes det, at der bygges 8 boliger i perioden frem til år 2021, hvilket bygger på en fremskrivning af boligbyggeriet de foregående 6 år. Boliger vil hovedsagelig blive ejerboliger opført som fritliggende parcelhuse.

Befolkningstallet er de sidste 5 år steget med 1,5 %, svarende til 5 personer, i byen, og et betydeligt  fald på 3,8 % svarende til 25 personer i oplandet. En meget typisk udvikling i lokalcentrene.

Befolkningsprognosen viser, at befolkningstallet i Ejsing skoledistrikt, vil falde med 10,8 %. Det betyder, at der samlet set i byen og på landet vil være 102 personer færre, når vi når frem til år 2021. Befolkningstallet vil falde både i byen og i oplandet.

Naturgrunde syd for Hellesvej 

Mål

  • Bevare den offentlige og private service i Lokalcentrene.
  • Tilbyde et varieret udbud af boligtyper, der kan tilgodese alle familieformers og aldersgruppers behov.
  • Bevare og forbedre eksisterende bymiljøer
  • By- og boligmiljøer sikres en høj kvalitet ved nybyggeri og ombygning.

Udbygningsområder

Gl. Landevej

For den nordøstlige bydel, mellem Gl. landevej og Kirkestien, er der udarbejdet en udbygningsskitse og den første etape af udbygningen er lokalplanlagt i to omgange, senest i efteråret 2008, hvor planen udnytter arealet mere rationelt. Området er beliggende umiddelbart op til skolen, hallen og idrætspladsen.

Lokalplanområdet er på ca. 3,3 ha og vil fuldt udbygget kunne rumme 19 åben-lav boliger. Området vil blive byggemodnet i etaper i takt med efterspørgslen.

Det bynære landskab øst for Ejsing er fra naturens hånd ikke det mest spændende,  men det kan afhjælpes ved at placere et skovrejsningsområde øst for byen, til glæde for både Østparken og det nye udbygningsområde nord for. Skovrejsningen kan samtidig virke som en buffer over mod det regionale industriområde ved Tværmose. Byen kan ikke vokse yderligere i østlig retning, idet der er en 500 m konsekvenszone til industriområdet.

Kommunen har ikke planer om at etablere det nævnte skovrejsningsområde. Skal det realiseres, skal det ske på borgerforeningens eller lodsejernes initiativ.

Østparken

I boligområdet Østparken er der stadig tre kommunale grunde til salg og ikke yderligere udbygningsmuligheder.

Møgeltoften

Med adgang fra Landtingvej er udlagt et areal syd for Hellesvej, hvor der er mulighed for etablering af store naturgrunde eller jordbrugsparceller. Området, der er en privat udstykning, er lokalplanlagt og giver plads til 5 parcelhusgrunde, store naturgrunde, fra 3.000 m2 til 5.000 m2. Grundene har udsigt til en mindre sø, der ligger på den sydlige laveste del af grunden

Udbygning på lang sigt

For den nordøstlige bydel er der udarbejdet en udbygningsskitse, der viser, hvordan Byrdet forventer boligudbygningen skal ske på lang sigt.

På længere sigt kan udbygningsprincippet syd for Helles fortsættes, således at der skabes forbindelse til Vinderupvej.

Egebjerg

Egebjerg ligger i landzone, men Byrådet er på baggrund af en konkret vurdering indstillet på at give landzonetilladelse til opførelse af enkelte nye boliger, hvis der er ønske og behov for det.

Centerområdet

Ejsing er udpeget til lokalcenter, i princippet for den nordlige del af kommunen. Der udlægges et centerområde omkring Landtingvej og Gl. Landevej, der omfatter de servicefunktioner, som dagligvarebutik, værksted, udvalgsvarebutikker m.v., der er i området i dag. De eksisterende centerfunktioner forventes opretholdt, men nye funktioner eller udbygning af eksisterende, forventes ikke i et omfang, der kræver udlæg af udbygningsarealer.

I dag er der en dagligvarebutik på 494 m2 og en udvalgsvarebutik på 57 m2. Den fremtidige udbygning må max. være på 800 m2 for hele området.

I den centrale del af Ejsing by er der bygnings- og bymæssige træk, der er med til at understrege landsbykarakteren. Byrådet ønsker denne karakter fastholdt og udviklet ved om- og tilbygning samt nybyggeri i områderne omkring Landtingvej, Gl. Landevej, Geddalvej og Vinderupvej. Det kan ske gennem dialog, rådgivning, vejledning og de bestemmelser, der er indarbejdet i lokalplanen for området. 

Erhvervsområder

De udlagte erhvervsområder i den sydlige og vestlige del af byen er ikke udlagt som deciderede udbygningsområder for nye industrivirksomheder, men omfatter kun de eksisterende virksomheder, den tidligere møbelfabrik, Ejsing Mølle og genbrugsvirksomheden Genfa. Erhvervsområdet ved Genfa kan udvides i vestlig retning, hvis virksomheden har ønsker derom, og det kan ske indenfor rammerne af kystnærhedsbestemmelserne.

De miljømæssige mål for områderne er fastsat i lokalplanen og virksomhedernes miljømæssige godkendelser. Naboområderne, der er boliger sætter niveauet for de miljømæssige gener, i form af støj, rystelser, støv og afkast, der tillades i forbindelse med produktionen.

I den sydvestlige bydel er ligeledes udlagt et erhvervsområde til lettere erhverv - primært omkring eksisterende mindre erhverv, som er håndværks virksomhed og lettere industri. Udbygningsmulighederne indenfor området er stort set udnyttet af den eksisterende vognmandsvirksomhed, der drives i tæt samarbejde med Genfa vest for området. Området er udlagt som en miljømæssig buffer mellem Genfa og den øvrige del af byen, hvilket betyder, at de mere miljøbelastende dele af Genfa produktionen ikke kan tillades udvidet i denne retning.

Tværmose erhvervsområde

Øst for Ejsing by er udlagt et regionalt erhvervsområde til virksomheder med særlige beliggenhedskrav hvilket omfatter særligt støjende og forurenende virksomheder.  Ifølge Håndbog for Miljø og planlægnng er det virksomhedsklasserne 5-7 der omfatter maskinfabrikker, betonfabrikker, farve- og lakindustri, asfaltfabrikker, slagterier, større maskin- og betonfabrikker, jernstøberier, medicinal- og pesticidproduktion samt kraft- og stålvalseværker. Området kan dog også anvendes til andre virksomheder med særlige beliggenhedskrav, hvis forholdene taler herfor og det kan godkendes i forhold til anvendelsesbestemmelserne.

Efter den seneste udvidelse af virksomheden Rose Poeltry er der stadig en restrummelighed på ca. 5,2 ha. der er lokalplanlagt og overført til byzone. Der er yderligere udlagt 6 ha indenfor kommuneplanens rammer.

På længere sigt er det planen, at området kan udvides yderligere i vestlig retning mod Ejsing. Omkring området - inkl. de langsigtede udviklingsmuligheder - udlægges en 500 m konsekvenszone, hvor der ikke må etableres nye miljøfølsomme funktioner, der kan begrænse virksomhedernes produktionsmuligheder.

Containerpladsen, der i dag drives af af affaldsselskabet NVR Affald i/s, er beliggende i den sydlige del af området. Pladsens har fået adgang fra industriområdet, således at den betydelige trafik kan anvende kanaliseringsanlægget, der er etableret ind til industriområdet fra Skivevej.

Offentlig service

Idrætspladsen og hallen

Området udlagt til offentlige formål omkring idrætspladsen og idrætshallen, udvides i østlig retning fra hallen. Der udlægges areal til udvidelse med to fodboldtræningsbaner, hvoraf den første er etableret. Det tidligere udlagte boligområde øst for idrætspladsen er udgået af kommuneplanenplanen og erstattes af udbygningsområdet nord for Kirkestien. Området til offentlige formål udvides således i østlig retning. Der er i planperioden ikke tanker om at etablere yderligere boldbaner, men arealet kan bruges til andre fritidsaktiviteter.

Der forventes ikke ændringer på skoleområdet, herunder de kulturelle aktiviteter knyttet hertil, eller på ældreområdet, der kræver større arealudlæg. Eventuelle ændringer eller udvidelser forventes etableret indenfor de nuværende rammer.

Ejsing Skole

Skolen har 112 elever fordelt på 8 klasser fra 0. - 7. klasse. Der er 8 lærere og 1 bh.kl.leder.

Ejsing Børnehus

I tilknytning til skolen er der en Børnehave med 22 børn  og to skolefritidshjem med i alt 55 børn.

Trafik og stier

Cykelstier

Der er lokalt et ønske om en cykelsti eller cykelstriber langs Landtingvej til Ejsing. Stien indgår i en regional rute, der følger Limfjordskysten. En cykelsti langs landevejen fra Tværmose til Vinderup er også et ønske. Den kan både betjene de ca. 400 arbejdspladser på Rose Poultry og beboerne i Ejsing og Vinderup. Stien vil indgå i den prioritering der vil blive foretaget, når kommunens trafikplan er udarbejdet.

Beboerforeningen ønsker desuden større tilgængelighed til naturen gennem etablering af gang- og ridestier. Når der foreligger mere konkrete ideer om ruter, er kommunens Natur- og Miljøafdeling interesseret i en dialog, der sikrer at naturværdierne bevares.

Byen mangler bedre offentlig transport ? det gælder både for borgerne i Ejsing, men også når borgere fra byerne ønsker at komme til Ejsing - evt. i forbindelse med stranden eller anden natur.

Det åbne land

Geddal Strandenge og Sønder Lem Vig er lavvandede vådområder og strandenge med et rigt fugleliv der varierer over året i forhold til de trækfugle, der raster i området. Ved Geddal Strandenge er der god tilgængelighed, opholdsfaciliteter og informationstavler om naturen og fuglelivet. Områderne er B-målsatte naturområder og er tillige udpeget som internationale naturbeskyttelsesområder.

Limfjorden

Beboerforeningen vil gøre mere ved stranden ? gøre stranden mere attraktiv for borgere, turister og endagsbesøgende.

Det åbne land er, som det fremgår af landskabs- og naturafsnitene, opdelt i landskabsområder, hvor der i særlig grad skal tages hensyn til de landskabelige værdier og naturområder, der er opdelt i tre kategorier: A- målsatte, B- målsatte og C- målsatte.

Naturområderne skal have et alsidigt plante- og dyreliv, som er beskrevet for de enkelte kategorier. Tilstanden af naturområderne skal leve op til målsætningerne.

Afgrænsningen af de forskellige opdelinger fremgår af kortbilaget nedenfor. Hvilke målsætninger, der skal opfyldes i de enkelte områder, fremgår af landskabs- og naturafsnittene under det åbne land.

Kort med natur- og landskabsområder

Rammer for lokalplanlægning

Se rammer for lokalplanlægning i Ejsing

 

Befolkningsprognose

Ejsing by og opland


Befolkningsprognose

Holstebro Kommune

Kort
Hovedstruktur og rammer


Dagligvarerbutik