Søg | Indeks | Sitemap |  Til forsiden

Du er her: Forside Bysamfund og bydele Lokalcentre Nørre Felding

Udskriv siden

Nørre Felding

Et landsbyfællesskab med "storbyens" muligheder

I Nørre Felding by er der 737 indbyggere og dertil kommer et opland på godt det halve med 402 indbyggere. Nørre Felding by er udpeget som lokalcenter for den sydlige del af kommunen.

Det betyder bl.a. at byen og centerområdet skal kunne indeholde funktioner, der kan dække befolkningens daglige behov. Byrådet forpligter sig til at give mulighed for en større bolig- og erhvervsmæssig vækst, således at der er mulighed for at de almindelige lokalcenterfunktioner kan opretholdes. I byen er der dagligvarebutik,skole,daginstitutioner,idrætsfaciliteter og multihal. 

I de seneste 5 år er der opført 46 nye boliger i området, 44 i byen og 2 i oplandet. I gennemsnit 9 boliger om året. I kommunens boligbyggeprogram forventes det, at der bygges 88 boliger i perioden frem til år 2021, hvilket bygger på en konservativ fremskrivning af boligbyggeriet de foregående 6 år. Hovedparten af boliger vil sandsynligvis blive ejerboliger opført som fritliggende parcelhuse og tæt-lav byggeri.

Befolkningstallet er de sidste 5 år steget med 86 personer i byen, men samtidig faldet med 32 personer i oplandet. En meget typisk udvikling i forhold til kommunens øvrige lokalcentre i periferien af Holstebro by.

Befolkningsprognosen viser, at befolkningstallet i Nr. Felding skoledistrikt vil stige med 10 %. Det betyder at der samlet set for byen og oplandet vil være 18 personer flere når vi når frem til år 2021. Stigningen dækker over et fald i befolkningstallet i landområdet på 15 % svarende til 64 personer og en stigning i byen på 11 % svarende til 81 personer.

Mål

  • Bevare den offentlige og private service i lokalcentrene.
  • Tilbyde et varieret udbud af boligtyper, der kan tilgodese alle familieformers og aldersgruppers behov.
  • Bevare og forbedre eksisterende bymiljøer.
  • By- og boligmiljøer skal sikres en høj kvalitet ved nybyggeri og ombygning.

Borgerforeningens vision

  • Nyde godt af landsbyens fællesskab og ?storbyens? mange muligheder.
  • Medvirke til en god og attraktiv byudvikling i Nr. Felding.
  • Tilbyde et godt sammenhold, gode aktivitetsmuligheder og trygge rammer at vokse op i for vores børn.
  • Arbejde for størst mulig trafiksikkerhed i Nr. Felding.
  • Holstebro?s ansigt mod syd.

Boligudbygningsområder

Syd for Skolen

Byen er i dag næsten lukket helt inde mellem statsvejen, Skjernvej mod øst, en flyveplads mod syd og vest og to store landbrug mod nordvest. Der er planlagt et mindre område lige syd for skolen til 12 boliger. Men den forventede boligvækst er, på baggrund af nærheden til Holstebro, sat til 2-3 boliger om året. Der er i planen kun plads til udbygningen de næste 4 år, idet udbygningen afhænger af hvilke trafikale løsninger vi kan aftale med Vejdirektoratet.

Udbygning på sigt øst for Skjernvej nord for Nr. Felding Kirkevej

Kommunen vil stadig arbejde på et udbygningsområde øst for Skjernvej, men området kan først forventes detailplanlagt efter næste kommuneplanrevision. I den mellemliggende periode vil kommunen forhandle med Vejdirektoratet om en fornuftig vejbetjening af området, en løsning der også skal sikre fremkommeligheden og sikkerheden på Skjernvej (Rute 11). De trafiksikkerhedsmæssige problemer i forhold til vejbetjening af byen på begge sider og krydsning af den lette trafik er forhold der skal løses inden der foretages en detailplanlægningen af området.

Der udlægges et areal til udbygning på sigt og det omfatter normalt perioden ud over den 12 årige planperiode, men kommunen forventer området kan være klar efter ca. 4 år Der udlægges 12 ha svarende til den forventede boligudbygning, området indgår altså i planperiodens forventninger til udbygning. Ved detailplanlægningen vil der blive udarbejdet en plan, der skaber god sammenhæng til naturen omkring Felding Bæk. 

Centerområde

I lighed med de øvrige lokalcentre er der udlagt et centerområde. Det er i området omkring Sognstrupvej, umiddelbart ud til Skjernvej. Der ligger i forvejen en dagligvarebutik der har en størrelse på 316 m2. For området som helhed kan der udvides med butiksareal op til 500 m2.

Forskønnelse af Bytorvet

Borgerforeningen ønsker en forskønnelsen af Bytorvet foran købmandsforretningen. Det er et oplagt projekt, som vil medvirke til at markere Nr. Felding, når man kører forbi. En forskønnelse af Bytorvet vil både gøre det mere attraktivt som mødested og styrke landsbyens image udadtil.

Erhvervsområde

Ahornsvinget

Ved Ahornsvinget i den nordvestlige del af byen er udlagt et ca. 5,5 ha stort erhvervsområde til lettere erhverv. Der er stadig udvidelsesmuligheder i vestlig retning og derfor ikke behov for større arealudlæg. Området kan på længere sigt, hvis efterspørgslen er der, udvides yderligere i vestlig retning.

Trafik og stier

Som led i en generel forbedring af de trafikale forhold i Nr. Felding mener borgerforeningen der er behov for en hastighedsdæmpning af trafikken på hovedvejen. For at afhjælpe de trafikale problemer ved skolen er det endvidere nødvendigt at tænke i nye løsningsmodeller og eventuelt arbejde med en ny tilslutning til hovedvejen.

Der er behov for en helhedsorienteret løsningsmodel, der samtidig sikrer en miljøforbedring i forhold til den overordnede trafik (miljøprioriteret gennemfart).

Vejdirektoratets afdeling Vest arbejder løbende med at anlægge trafiksikre by-gennemfarter i mindre bysamfund der gennemskæres af en hovedvej. I denne forbindelse står Nr. Felding meget højt på listen. Listen fremsendes til Vejdirektoratet, der samordner fra hele landet før de sender en samlet liste til Transportministeriet, der så afsætter de midler, der besluttes politisk at bruge til formålet.

Borgerforeningen ønsker lys på cykelstien til Holstebro. Med lys på cykelstien vil nærheden til Holstebro vil kunne udnyttes mere optimalt.

Offentlig service 

Nr. Felding Skole

Nr. Felding Skole har 171 elever fordelt på bh. kl. - 7. klasse. Til skolen er knyttet to skolefritidshjem SFH1, der er normeret til 60 børn og SFH2 normeret til 50 børn. Yderligere tilbydes juniorklub for de ældste elever 2 aftener om ugen. Juniorklubben er normeret til 30 børn.

Børnehuset Troldhøj 

Børnehuset Troldhøj er en kommunal børnehave med plads til 55-60 børn.

Idrætsfacilieter

Der er, i den sydlige del af byen, en multihal med faciliteter til de mest kendte idrætsgrene samt forsamlings- og foreningslokaler. Hal og udendørs idrætsfaciliteter ligger i tilknytning til hinanden.

Borgerforeningen vil arbejde med at udbygge og forbedre de eksisterende idrætsfaciliteter til et regulært ?Idrætscenter? med håndboldhal, multihus og integreret institution med vuggestue. I den forbindelse er det vigtigt dels at få drøftet og afklaret adgangsforholdene, dels at forsøge at få løst problemerne med størrelsen på idrætshallen og de manglende fællesrum. De udlagte arealer til offentlige formål er tilstrækkelige til at imødekomme ønskerne om udvidelse.

Det åbne land

Syd og vest for byen løber Gryde Å med udstrakte eng- og hedearealer omkring på strækningen ned mod Storåen. Øst for byen løber Felding Bæk, der har udløb i Vegen å. Fra byen er der let adgang til plantagerne omkring Sognstrup Plantage, Ølgryde Plantage,Krogsdal Skov og længere ind mod Holstebro Vestre Plantage, det militære øvelsesterræn og Skovlund Plantage. Sydvest for byen er svæveflyvepladsen, der har tanker om at udvide den nord sydgående landingsbane med en øst vestgående bane.

Vestre Plantage er et B-målsat naturområde og ådalene omkring Felding Bæk og Vegen Å er C-målsatte naturområder. Alle tre områder har så store landskabelige kvaliteter, at de er udpeget som landskabsområder.

Det åbne land er, som det fremgår af landskabs- og naturafsnitene, opdelt i landskabsområder, hvor der i særlig grad skal tages hensyn til de landskabelige værdier og naturområder, der er opdelt i tre kategorier: A- målsatte, B- målsatte og C- målsatte.
Naturområderne skal have et alsidigt plante- og dyreliv, som er beskrevet for de enkelte kategorier. Tilstanden af naturområderne skal leve op til målsætningerne.

Afgrænsningen af de forskellige opdelinger fremgår af kortbilaget nedenfor. Hvilke målsætninger, der skal opfyldes i de enkelte områder, fremgår af landskabs- og naturafsnittene under det åbne land.

Kort med natur- og landskabsområder

Rammer for lokalplanlægning

Se rammer for lokalplanlægning i Nørre Felding

 

Befolkningsprognose

Nr. Felding og opland


Befolkningsprognose

Holstebro Kommune

Kort
Hovedstruktur og rammer