Søg | Indeks | Sitemap |  Til forsiden

Du er her: Forside Bysamfund og bydele Lokalcentre Skave

Udskriv siden

Skave

Et rigt foreningsliv og masser af muligheder

I Skave by er der 470 indbyggere og dertil kommer et opland af næsten dobbelt størrelse med 788 indbyggere, incl. Hogager. Skave by er udpeget som lokalcenter for den østlige del af kommunen.

Det betyder bl.a. at byen og centerområdet skal kunne indeholde funktioner, der kan dække befolkningens daglige behov. Byrådet forpligter sig til at give mulighed for en større bolig- og erhvervsmæssig vækst, således at der er mulighed for at de almindelige lokalcenterfunktioner kan opretholdes. I byen er der i dag dagligvarebutiker, 7 udvalgsvarebutikker, 2 tankstationer, skole, daginstitution, sognegård og idrætsfaciliteter med hal.

I de seneste 5 år er der opført 27 nye boliger i området, 9 i byen og 18 i oplandet, som i denne sammenhæng også omfatter Hornshøj og Mejrup. Der er ingen boliger opført i Hogager i perioden.

I kommunens boligbyggeprogram forventes det, at der bygges 28 boliger, heraf 10 i Skave by, i perioden frem til år 2021, hvilket bygger på en fremskrivning af boligbyggeriet de foregående 6 år. Hovedparten af boligerne vil sandsynligvis blive ejerboliger opført som fritliggende parcelhuse og tæt-lav byggeri. Befolkningstallet er de sidste 5 år faldet med 7 personer i Skave by, og samtidig faldet med 15 personer i oplandet. En meget atypisk udvikling i forhold til kommunens øvrige lokalcentre, hvor byområderne har været i vækst.

Befolkningsprognosen viser, at befolkningstallet i skoledistrikt vil falde med 11 %. Det betyder, at der samlet set for byen og oplandet vil være 143 personer færre, når vi når frem til år 2021. I Skave by vil faldet være på 24 personer, svarende til 5 %. I Hogager og resten af oplandet vil befolkningstallet falde med 15 %, svarende til 119 personer.

Mål

  • Bevare den offentlige og private service i Lokalcentrene.
  • Tilbyde et varieret udbud af boligtyper, der kan tilgodese alle familieformers og aldersgruppers behov.
  • Bevare og forbedre eksisterende bymiljøer.
  • By- og boligmiljøer skal sikres en høj kvalitet ved nybyggeri og ombygning.

Borgerforeningens Vision

  • Fastholde og udvikle det nuværende niveau - ikke alene set i forhold til de nye kommuner, men også set i forhold til samfundsudviklingen generelt.
  • Ressourcerne skal samles i et samarbejde på tværs om at nå synlige mål.
  • Synliggøre områdets kvaliteter og dermed motivere til bosætning i området.
  • Omdrejningspunktet for at sikre bevarelse og udvikling af lokalsamfundet. Samtidig er det helt essentielt, at udviklingen og initiativerne har positiv afsmittende effekt på omegnen - herunder nabolandsbyen Hogager.

Boligudbygningsområder

Rosenparken

I den nordvestlige del af landsbyen ligger boligområdet Rosenparken, et udbygningsområde på ca. 10 ha, der er lokalplanlagt til ca. 89 boliger. Den første etape af byggemodningen på 60 boliger er ved at være udsolgt, der er tre grunde til salg endnu. En ny etape, omfattende de sidste 29 grunde, forventes byggemodnet i 2009.

Der er tilstrækkeligt areal til boligudbygningen i den kommende planperiode på 12 år, hvor der forventes opført 10 boliger.

Udbygning på længere sigt

På nuværende tidspunkt peges der ikke på arealer til udbygning på lang sigt. Der er gode muligheder for arealudlæg nord for Viborgvej. Det er tanken at den fremtidige udvikling, af trafiksikkerhedsmæssige grunde, skal foregå nord for Viborgvej hvor de offentlige servicefaciliteter som skole og børneinstitutioner er placeret.

Centerområde

Der er udlagt et centerområde på begge sider af Viborgvej i den centrale del af byen og i den vestlige udkant. I disse områder kan eksisterende butikker udvide og der kan etableres yderligere daglig- og udvalgsvarerbutikker samt andre nødvendige centerfunktioner.

Der er i dag to dagligvarebutikker på i alt 677 m2 og 6 udvalgsvarebutikker på i alt 1.520 m2. For den fremtidige udbygning er der er en max. ramme for alle butikker i områderne på 3.200 m2.

Erhvervsområde

Ravnshøjvej

Et større erhvervsområde til tungere erhvervsvirksomheder. Der er udlagt ca. 14 ha, hvoraf kun de 2 ha er udnyttet. Der er optimale adgangsforhold for den tunge trafik fra Ravnshøjvej til Viborgvej.

Nørremarken

Et kommunalt erhvervsområde til lettere erhverv, hvor der stadig er ca. 2,5 ha ledige arealer til erhvervsbyggeri.

Trafik og stier

Omfartsvej

Der er reserveret areal til en omfartsvej syd om byen, en arealreservation der har ligget i mange år - at uden der er aktuelle planer om en realisering. Der er meget trafik gennem Skave og det skal der efter borgerforeningens opfatelse også være. Landvejen mellem Viborg og Holstebro er på mange måder byens livsnerve, der kan sikre en større andel af daglig- og udvalgsvarebutikker end byer af tilsvarende størrelse. Men nogle trafikanter kører for hurtigt. Borgerforeningen ønsker derfor, at sætte fokus på trafikken på landevej 16 midt igennem byen.

Der er i dag et helleanlæg ved bygrænsen mod øst, men ingen mod vest. Samtidig virker det som om, at nogle bilister kan køre igennem helleanlægget uden at sænke hastigheden. Derfor vil Borgerforeningen arbejde for, at helleanlægget i forbedres, så bilerne bliver tvunget til at sænke hastigheden, og at et tilsvarende helleanlæg bliver opført ved byens vestlige udkant. De to anlæg vil, sammen med skiltning og evt. byporte, forhåbentligt bevirke, at den gennemkørende trafiks hastighed bliver sænket. Borgerforeningen vil i første omgang rette henvendelse til kommunen for i fællesskab at lægge pres på Vejdirektoratet og få forbedret trafiksikkerheden gennem Skave.

Vej Direktoratet i Vestjylland udarbejder hvert år, sammen med de øvrige regionale Vej Direktorat centre, en prioriteret liste over, hvor bygennemfartdæmpning vil få størst effekt. I denne forbindelse står Skave nr. 3 på listen. Listen fremsendes til Vejdirektoratet, der samordner fra hele landet før de sender en samlet liste til Transportministeriet, der så afsætter de midler, der besluttes politisk at bruge til formålet.

Offentlig service

Skave Skole

Skave Skole er en overbygningsskole med cirka 250 elever, 18 lærere og 2 børnehaveklasseledere. Skolen underviser elever fra BH.-klasse - 9. klasse. Skolen modtager overbygningselever fra Mejrup og Borbjerg skoler.

Borgerforeningen ser det som vigtigt for byen og lokalområdet, at der fortsat ligger en skole med 0. til 9. klasse i Skave.

På grund af bymæssig udvikling i den østligste del af Holstebro, er Holstebro og Mejrup ved at vokse sammen og Hornshøj er under udvikling. Det øgede antal beboere i det område sandsynliggør, at der i fremtiden vil blive overvejet en ændring i skolestrukturen. Byrådet har den 22. januar 2009 besluttet, at der på sigt skal placeres en overbygningsskoledel i Mejrup/Hornshøj-området i stedet for Skave.

Der forventes ikke ændringer på skoleområdet, eller på sports- og fritidsområdet, der kræver større arealudlæg. De påtænkte ændringer eller udvidelser omkring hallen og skolen kan etableres indenfor de nuværende rammer.

Skave Børnehus

Skave Børnehus er en aldersintegreret institution, der rummer vuggestue, børnehave, fritidshjem 1 og fritidshjem 2.

Idrætsfaciliteter

Hallen er en traditionel idrætshal med faciliteter til de mest kendte idrætsgrene samt fitnescenter og selskabslokaler. Hal, skole og udendøres idrætsfaciliteter ligger i tæt tilknytning til hinanden.

Multihus

Borgerforeningen vil fortsætte arbejdet for at opbygge en form for multihus i Skave. Et sådant byggeri anses for at være en god måde at knytte sognegård, skole og idrætshal, by og lokalområde sammen på, fordi det vil give et sted, hvor alle kommer - en form for fælles referencepunkt.

Det åbne land

Skave ligger på Storåens udstrakte hedeslette, der afvandes af Savstrup Å og Skave Bæk. Langt størstedelen af de tidligere områder med hede og mose er nu enten opdyrket eller tilplantet som plantage (Borbjerg og Feldborg Plantage). I Nr. Feldborg Plantage, som kun ligger 2 kilometer øst for Skave, findes der afmærkede vandre- og cykelruter samt en naturlegeplads.

Det åbne land er, som det fremgår af landskabs- og naturafsnitene, opdelt i landskabsområder, hvor der i særlig grad skal tages hensyn til de landskabelige værdier og naturområder, der er opdelt i tre kategorier: A- målsatte, B- målsatte og C- målsatte.

Naturområderne skal have et alsidigt plante- og dyreliv, som er beskrevet for de enkelte kategorier. Tilstanden af naturområderne skal leve op til målsætningerne.

Afgrænsningen af de forskellige opdelinger fremgår af kortbilaget nedenfor. Hvilke målsætninger, der skal opfyldes i de enkelte områder, fremgår af landskabs- og naturafsnittene under det åbne land.

Kort med natur- og landskabsområder

Rammer for lokalplanlægning

Se rammer for lokalplanlægning i Skave

 

Befolkningsprognose

Skave og opland


Befolkningsprognose

Holstebro Kommune

Kort
Hovedstruktur og rammer