Søg | Indeks | Sitemap |  Til forsiden

Du er her: Forside Bysamfund og bydele Lokalcentre Thorsminde

Udskriv siden

Thorsminde

Et spændende sted at bo og besøge

I Thorsminde by er der 442 indbyggere og med beliggenheden med kyst på alle sider er der ikke noget opland af betydning. Thorsminde by er udpeget som lokalcenter for den vestligste del af kommunen.

Det betyder bl.a. at byen og centerområdet skal kunne indeholde funktioner, der kan dække befolkningens daglige behov. Byrådet forpligter sig til at give mulighed for en større bolig- og erhvervsmæssig vækst, således at der er mulighed for, at de almindelige lokalcenterfunktioner kan opretholdes. I byen er der i dag 3 dagligvarebutikker, 2 udvalgsvarebutikker, børneinstitution, idrætsfaciliteter og hal.

I de seneste 6 år er der opført 3 nye boliger i Thorsminde by. I kommunens boligbyggeprogram forventes det, at der bygges 3 boliger i perioden frem til år 2021, hvilket bygger på en konservativ fremskrivning af boligbyggeriet de foregående 6 år. Hovedparten af boliger vil sandsynligvis blive ejerboliger opført som fritliggende parcelhuse og tæt-lav byggeri. Befolkningstallet er de sidste 5 år faldet med 12%, svarende til 61 personer. En meget atypisk udvikling i forhold til kommunens øvrige lokalcentre, hvor det er byerne der sikre væksten.

Befolkningsprognosen viser, at befolkningstallet i byen vil falde med 2 %. Det betyder at der samlet set vil være 8 personer færre, når vi når frem til år 2021.

Mål

  • Bevare den offentlige og private service i Lokalcentrene.
  • Tilbyde et varieret udbud af boligtyper, der kan tilgodese alle familieformers og aldersgruppers behov.
  • Bevare og forbedre eksisterende bymiljøer
  • By- og boligmiljøer skal sikres en høj kvalitet ved nybyggeri og ombygning.

Borgerforeningens vision

  • Vi er og vil fortsat være et spændende sted både at bo og besøge.
  • Vi vil udnytte vores unikke placering mellem fjord og hav. Her er store natur- og landskabskvaliteter.
  • Vi er og vil stadig være et levende lokalsamfund.
  • Erhvervsfiskeri og turismen skal kunne trives sammen og bidrage positivt til hinandens udvikling.
  • Tiltrække både nye beboer og besøgende.
  • Knytte bånd og gøre os mere "tilgængelige" - deltagelse i Nissum Fjord Netværket er et godt eksempel.

Boligudbygningsområder

Rørvænget

Ved Rørvænget er udlagt et kommunalt udbygningsområde, der er beliggende meget attraktivt med tæt forbindelse til fjorden. Området omfatter et areal på ca. 3 ha der vil kunne rumme ca. 12 åben-lav boliger. Halvdelen af grundene vil blive byggemodnet i 2009 og den videre udbygning vil fortsætte i takt med behovet.

Enghavevej

Ved Enghavevej er udlagt et privat udbygningsområde på ca. 1,5 ha beliggende midt i den nordlige del af byen. De nuværende ejere har tanker om, at det skal være muligt at opføre 12 åben-lav boliger på arealet. Et tidligere projekt omfattende et større antal tæt-lav boliger er opgivet.

Klitrosevej

Ved Klitrosevej ud mod Klitengene er der et mindre kommunalt areal på ca. 0,5 ha der på længere sigt kan byggemodnes og give plads for 5-6 åben-lav boliger.

Rummelighed

Med det forventede beskedne boligbyggeri i Thorsminde er der udlagt rigeligt boligudbygningsareal i den kommende planperiode på 12 år.

Centerområde

I lighed med de øvrige lokalcentre er der udpeget centerområder. I den centrale del af Thorsminde er der udpeget to områder. Et område omkring Vesterhavsgade på strækningen mellem kanalen og Enghavevej. Ligeledes er der langs den sydlige kanalbred udpeget et område. Det er i de områder daglig- og udvalgsvarebutikker tænkes placeret, samt øvrige erhverv og funktioner, der hører til i en turist- og fiskerby.

Erhvervsområde

Omkring Vesthavnen og syd for denne  er der en blanding af meget forskellige erhverv der alle har tilknytning til fiskerierhvervet. I den sydlige del af området er der stadig ca. 3 ha til nye erhvervsformål. Havnen og erhvervsarealerne er statsejede hvilket giver visse begrænsninger i forhold til udviklingsaktiviteter, se nedenfor. Også centerområderne kan indgå i nedennævnte turistudvikling.

Turisterhverv

Vest-havnen

Borgerforeningen ønsker at ændre havnens status fra statshavn til kommunal selvstyrehavn. Havnens status som statshavn er problematisk i forhold til udviklingsmulighederne i Thorsminde.

For det første betyder det, at havnen afskæreres fra at kunne søge EU-udviklingsmidler, hvilket stiller Thorsminde i en uheldig konkurrencesituation med de andre havnebyer på Vestkysten.

For det andet betyder det en væsentlig forringelse af mulighederne for at styrke samspillet og synergien mellem fiskeri og turisterhvervet, da staten alene bekymrer sig om de mest basale havnefunktioner og ikke om tiltag, der vil kunne styrke byen som helhed. Det er dog vigtigt, at en statusændring ikke forringer mulighederne for at drive erhvervsfiskeri fra havnen.

Der er et stort uudnyttet potentiale i Vesthavnen, som kommunen i samarbejde med borgerforeningen vil forsøge at frigøre. Med en let skelen til Hvide Sande, Bork og Hals kan der findes inspiration til en turistmæssig udnyttelse af havnearealerne, som kan kombineres med fiskerierhvervet. Inspirationen kan også omsættes til udviklingsmuligheder i de øvrige dele af byen. En helhedsplan der "tør" tænke fremtid, kan visualiserer en fremtid, der kan tiltrække investorer, der har interesse i en kvalitativ udbygning af ferieboliger og turisme.

Livredderstation til ?Mallorca?

Til trods for at stranden ved Thorsminde har en god vandkvalitet og derfor også et ?Blåt Flag?, betyder lokale strømforhold, at badeforholdene kan være farlige. Ved stranden ?Mallorca?, der ligger mellem høfderne tæt ved Strandingsmuseet, er forholdene imidlertid mere sikre. Dog vil etableringen af en livredderstation kunne gøre forholdene endnu bedre og skabe tryghed for badegæsterne. Tidligere forsøg på at få tilknyttet en livredderstation er blevet afvist med begrundelsen om, at der kommer for få mennesker. Borgerforeningen mener dog ikke, at projektet bør opgives af den grund.

Trafik og stier

Trafiksanering ved Slusen

Slusens centrale placering og historiske betydning gør den til et vigtigt koblingspunkt mellem byen og dens omverden. For mange besøgende er oplevelsen af Slusen deres første møde med Thorsminde. Derfor er det vigtigt, at området omkring Slusen er med til at præsentere byen på den bedst mulige måde. I den forbindelse vil vi støtte en generel trafiksanering med nye belægninger og mulighed for at gøre holdt på selve Slusen m.v. Det vil være en stor kvalitet for hele Thorsminde.

Trafiksaneringen er en problemstilling med stor betydning for både byens beboer og de mange besøgende. Vi ønsker en forundersøgelse af, hvordan der kan udarbejdes et helhedsorienteret projekt med både rundkørsel, et mindre torv og en generel forskønnelse af området.

Et andet indsatsområde handler om at styrke byens almindelige vedligehold, så belægninger, skilte m.v. ikke forfalder.

Service offentlig og privat

Thorsminde Skole

Thorsminde skole har 22 elever fordelt på 2 klasser og har fælles ledelse med Staby Skole. Skolen har 2 lærere og 1 børnehaveklasseleder ansat. Skolen har børnehaveklasse, 1. og 2. klasse. Herefter fortsætter undervisningen på Staby Skole. I tilknytning til skolen ligger byens idrætsanlæg og Ældrecentret "Mindbo Centret"

Naturskole

I tilknytning til skolen er etableret en naturskole der arrangerer forskellige natur aktiviteter for kommunens skoler og institutioner.

Udsigten

Udsigten er en kommunal integreret daginstitution med 35 børn fordelt på 3 grupper: Vuggestuebørn 0 - 3 år, børnehavebørn 3 - 6 år og skolefritidsordning. Institutionen er placeret ved skolen.

Campingplads

Campingpladsen har en kapacitet på 234 pladser, hvoraf de 28 er hytter. Umiddelbart syd for campingpladsen er beliggende et ca. 1 ha stort område, der kan anvendes til udvidelse af kapaciteten eller nødvendige servicefaciliteter.

Det åbne land

Øget tilgængelighed til ?Øen?

Sydøst for Slusen ligger ?Øen?, der er et spændende naturområde med et rigt fugleliv. I kraft af nærheden til det centrale Thorsminde kunne området være et oplagt sted for etableringen af en skånsom og bæredygtig naturturisme - med forankring i lokalsamfundet. Øen er en del af det C- målsatte naturområde, der udfylder tangen på en ca. 3 km strækning syd for byen.

Strandengene

Strandengene nord for byen er en del af det A- målsatte naturområde, som strækker sig op til nordenden af Nissum Fjord

Naturturismen

Borgerforeningen ønsker, at potentialet i de smukke omgivelser skal udnyttes og ?naturturismen? skal styrkes. Dette skal selvfølgelig ske i overensstemmelse med de mange fredninger og beskyttelser, der er i området. Når borgerforeningen har konkretiseret hvad indholdet af udnyttelsen kan være, er kommunens Natur- og Miljøafdeling indstillet på at gå i dialog om realisering af projekter, der er bæredygtige i forhold til naturkvaliteterne.

Det åbne land er, som det fremgår af landskabs- og naturafsnittene, opdelt i landskabsområder, hvor der i særlig grad skal tages hensyn til de landskabelige værdier og naturområder, der er opdelt i tre kategorier: A- målsatte, B- målsatte og C- målsatte.

Naturområderne skal have et alsidigt plante- og dyreliv, som er beskrevet for de enkelte kategorier. Tilstanden af naturområderne skal leve op til målsætningerne.

Afgrænsningen af de forskellige opdelinger fremgår af kortbilaget nedenfor. Hvilke målsætninger, der skal opfyldes i de enkelte områder, fremgår af landskabs- og naturafsnittene under det åbne land.

Kort med natur- og landskabsområder

Rammer for lokalplanlægning

Se rammer for lokalplanlægning i Thorsminde

 

Befolkningsprognose

Thorsminde by


Befolkningsprognose

Holstebro Kommune

Kort
Hovedstruktur og rammer