Søg | Indeks | Sitemap |  Til forsiden

Du er her: Forside Bysamfund og bydele Lokalcentre Tvis

Udskriv siden

Tvis

Et selvstændigt bysamfund i vækst

I Tvis by er der 1.145 indbyggere og dertil kommer et opland på knap det halve med 476 indbyggere. Tvis by har mere end 700 lokale arbejdspladser og er udpeget som lokalcenter for den sydøstlige del af kommunen. Byen ligger ca. 6 kilometer fra Holstebro ved hovedvej 18 og jernbanen.

Det betyder bl.a. at byen skal kunne indeholde funktioner, der kan dække befolkningens daglige behov. Byrådet forpligter sig til at give mulighed for en større bolig- og erhvervsmæssig vækst således, at der er mulighed for, at de almindelige lokalcenterfunktioner kan opretholdes. I byen er der i dag dagligvarebutik, flere udvalgsvarebutikker, skole, daginstitutioner, sognegård, idrætsfaciliteter og idrætshal.

I de seneste 6 år er der opført 63 nye boliger svarende til 10 boliger pr. år i området, alle er opført i byen. I kommunens boligbyggeprogram forventes det, at der bygges ca. 400 boliger i perioden frem til år 2021, hvilket bygger på en forventning om at Tvis bliver et af Holstebro by´s tre overordnede udbygningsområder. Hovedparten af boligerne vil blive opført i byen og vil sandsynligvis blive ejerboliger opført som fritliggende parcelhuse og tæt-lav byggeri.

Befolkningstallet er de sidste 6 år steget med 93 personer i byen svarende til knap 9%, men samtidig faldet med med 6 personer i oplandet. Faldet i oplandet er en typisk udvikling i forhold til kommunens øvrige lokalcentre.

Befolkningsprognosen viser, at befolkningstallet i Tvis skoledistrikt vil stige med 53 % fra 1.635 til 2.503. Det vil altså samlet set for byen være 868 personer flere, når vi når frem til år 2021. Oplandets befolkningstal vil falde med 10 % svarende til 47 personer.

Mål

 • Tvis skal være et af kommunens vigtigste vækstområder.
 • Byen skal udbygge den offentlige og private service i Lokalcentret.
 • Byen skal tilbyde et varieret udbud af boligtyper, der kan tilgodese alle familieformers og aldersgruppers behov.
 • Det eksisterende bymiljø skal bevares og forbedres.
 • Bymiljøet skal sikres en høj kvalitet og lavt energiforbrug ved nybyggeri og ombygning.

Borgerforeningens vision

I udviklingsplanen for Tvis lægges der op til, at Tvis bliver et selvstændigt vækstområde, hvilket er i overensstemmelse med kommunens målsætning - "Tvis skal være et af kommunens vigtigste vækstområder."

Borgerforeningen foreslår en række andre muligheder og det er forhold, der vil blive afklaret, når en række af de store infrastrukturanlæg, bl.a. motorvejsføringen, omkring Tvis er kommet på plads. Disse forhold kan lægge op til en ændret strategi for den langsigtede udvikling for området, hvor både kommunens og borgerforeningens forslag vil komme i spil.

Link til borgerforeningens vision

Boligudbygningsområder

Hingebjergvej

Et nyt boligområde lige øst for skolen og daginstitution, består af tre boliggrupper med plads til i alt 29 parcelhusgrundegrunde.

Egevænget

Området består af en enkelt boliggruppe med plads til fire parcelhusgrunde, det er en udfyldning mellem eksisterende bebyggelse.

Skautrupvej

Mellem Skautrupvej og banen er der udlagt et et udbygningsområde på ca. 5 ha, hvor der er mulighed for at opføre ca. 33 parcelhuse eller et større antal boliger hvis en del af arealet ved lokalplanlægningen udlægges til tæt-lav bebyggelse. Området har været udlagt i den tidligere kommuneplan.

Kapelbakken

I området syd for Hovedgaden, er der udlagt et et udbygningsområde på ca. 4 ha, hvor der er mulighed for at opføre ca. 26 parcelhuse eller et større antal boliger hvis en del af arealet ved lokalplanlægningen udlægges til tæt-lav bebyggelse. Området har ligeledes været udlagt i den tidligere kommuneplan.

Nord for Smedegårdvej

Mellem Smedegårdvej og banen, i forlængelse af Klostervej området og Bannestrupparken, udlægges et areal på ca. 40 ha hvor der er mulighed for at opføre ca. 290 parcelhuse eller et endnu større antal boliger hvis en del af arealet ved detailplanlægningen udlægges til tæt-lav bebyggelse.

Bolig udbygning på længere sigt

Syd for Tvislundvej

På arealet ind mod byen, mod Vestergårdsvænget kan der udlægges et ca. 4 ha stort udbygningsområde med plads til ca. 30 parcelhusgrunde eller et større antal boliger, hvis en del af arealet udlægges til tæt-lav bebyggelse.

Uglkær

Mellem Smedegårdvej og banen, østligere end det tidligere nævnte areal, kan området udvides ud til den kommende "ydre ringvej". En mindre udvidelse der afhænger af vejens endelige placering.

Centerområde

Der er udlagt et centerområde ved Hovedgaden - i tilknytning til den eksisterende dagligvarebutik, der er på 384 m2. Indenfor området som helhed må der i alt etableres 700 m2 butiksareal. Arealet udlægges som en konsekvens af detailhandelsbestemmelserne i planloven, således at den eksisterende butik kan udvides og der kan komme et mindre antal til.

Med den forventede udvikling er det tænkeligt, at der på sigt skal udlægges et nyt lokalcenter til daglig- og udvalgsvarer. Et område, der i størrelse svarer til den forventede omsætningsstigning der følger den betydelige udvikling. Placeringen vil sandsynligvis blive i tilknytning til den overordnede infrastruktur, i området ved den nye omfartsvej / fordelingsvej der skal trafikbetjene de nye områder.

Erhvervsområder

Skautrupvej

Lokalplanen fastlægger blandt andet, at erhvervsbebyggelse i området må opføres med en bebyggelsesprocent på højst 60% i en højde på højst 3 etager og 10 meter. Der udlægges en ny vej på tværs af området der giver mulighed for at skabe en vejforbindelse til området vest for lokalplanens område. Det er for at give mulighed for en eventuel fremtidig byudvikling i dette område.

Området udlægges til virksomheder, som f.eks. produktions-, værksteds-, lager- og transportvirksomhed med en vejledende støjgrænse på 60/60/60 dB(A) dag/aften/nat. Etablering af virksomheder i området vil, afhængig af virksomhedstypen, påvirke boligerne langs østsiden af Skautrupvej i varierende grad. Ind- og udkørsel til virksomhederne bør placeres så langt fra boligerne som muligt.

Vest for det eksisterende erhvervsområde ved Skautrupvej

Vest for Skautrupvej, i tilknytning til det eksisterende erhvervsområde, udlægges et erhvervsområde på ca. 46 ha. Området skal, ved lokalplanlægningen, miljømæssigt zoneres således at de mindst belastende virksomheder placeres i den nordlige del af området, der grænser op til de eksisterende boliger i området. Dette og det rekreative område langs Halgård Bæk vil forhindre at der opstår miljømæssige gener i forhold til boligområdet.

Trafik og stier

Forbedringer og nyanlæg

Placeringen mellem Viborgvej og Herningvej og den endnu ikke etablerede østlige omfartsvej fra Herningvej til Struervej gør, at der i dag er en del gennemkørselstrafik i Tvis som både trafiksikkerhedsmæssigt, støjmæssigt og æstetisk præger byen. Med den vækst, der i dag præger og i fremtiden vil præge byen, er der brug for en række tiltag, der gør det nemmere at komme til og fra Tvis. Borgerforeningen mener det drejer sig om:

 • Cykelsti på Herningvej.
 • Cykelsti på Prins Buris Vej.
 • Forlængelse af bybussen fra Mejdal til Tvis.
 • Udvidelse af Tvis Møllevej.
 • Etablering af udenomsfaciliteter ved genetablering af Tvis som standsningssted for regionaltogene.
 • Bedre tilkørselsforhold ud til Herningvej.

Tilkørselsforholdene til Herningvej skal forbedres. På kort sigt ved Skautrupvej, på lidt længere sigt skal det aftales med vejdirektoratet hvordan den nye ydre ringvej kan tilsluttes Herningvej. På grund af usikkerheden om denne vejtilslutning er vejen vist som et tracé hvor indenfor vejen og tilslutningen sandsynligvis vil blive placeret.

På Smedegårdvej og Skautrupvej er der efter borgerforeningens opfattelse behov for fartdæmpende foranstaltninger. Borgerforeningen mener, at der er brug for stisystemer, som giver adgang til landskaberne. Forbindelser til åer og plantager er vigtige i forhold til at åbne op for nye rekreative muligheder i området. Måske kunne der i etableringen af flere rekreative stier også ligge kimen til en ny identitet for byen, som udover et dynamisk erhvervsliv og et aktivt idrætsliv, kunne baseres på de landskabelige kvaliteter og muligheder i og omkring byen.

I borgerforeningens forslag er der markeret en sammenhængende sti der leder igennem byen og forbinder de mest attraktive landskaber rundt om byen. Dette stisystem kan både bruges til gå- løbe- og cykelture.

Mod vest vil stisystemet skabe en attraktiv stiadgang til Holstebro, som alternativ til at cykle langs Herningvej.

I forbindelse med byen kan det være oplagt at etablere en række steder hvor der kan udfoldes forskellige idrætsmæssige aktiviteter, ligesom legepladser og andre faciliteter med fordel kunne placeres i forbindelse med stien.

Offentlig service

Tvis Skole

Tvis Skole har ca. 350 elever fra 0. til 10.klasse. Skolen er overbygningsskole for Halgård og Nr. Felding skoler. Der er to spor i grundskolen og 3-4 spor i 8. - 9. klasse.
Der er tilknyttet to skolefritidsordninger til Tvis skole. Skolefritidshjem "Lærkereden" for børn i 0. - 2. kl. har ca. 60 børn og arbejder til dagligt i et tæt samarbejde med lærerne i indskolingen. 

Skolefritidshjem "Fuglsang" har ca. 45 børn i pasning fra 3. - 5. klasse og har desuden juniorklubtilbud. Skolen fungerer som lokalt kulturcenter i samarbejde med Tvis Kulturelle Samvirke.

Daginstitution

Grøftekanten er en integreret daginstitution for 0-6 årige børn. Den består af et vuggestueafsnit med 11 børn og 3 børnehavegrupper med i alt 70 børn. Institutionen ligger i forbindelse med Kultursalen og ved siden af skolen.

Idrætsfaciliteter og hal

Tvis Hallen, der er centralt placeret i forhold til skolen, er en traditionel idrætshal med faciliteter til de mest kendte idrætsgrene. De udendørs idrætsfaciliteter, boldbaner m.v. er placeret ved hallen. 

Der forventes ikke ændringer på børnepasningsområdet, skoleområdet, fritidsområdet eller ældreområdet, der kræver større arealudlæg til offentlige formål. Eventuelle ændringer eller udvidelser forventes etableret indenfor de nuværende rammer.

Det åbne land

Landskabet omkring Tvis består dels af hedeslette og dels af et bakkeølandskab. Nord for Tvis findes mange plantager og småskove, med Tvis Nordre Plantage som den største. Landskabet nord for Tvis defineres således primært af læhegn og småplantager, som skaber en række afgrænsede landskabelige rumligheder.

I landskabet omkring Tvis ligger et hierarki af åer. Storå på hedesletten længst mod nord er den største. Tvis Å bugter sig gennem plantagerne nord for byen og har et stort rekreativt potentiale i kraft af sin nærhed til byen. Halgård Bæk ligger umiddelbart syd byen, og definerer i dag overgangen mod det åbne landskab.

Det åbne land er, som det fremgår af landskabs- og naturafsnitene, opdelt i landskabsområder, hvor der i særlig grad skal tages hensyn til de landskabelige værdier og naturområder, der er opdelt i tre kategorier: A- målsatte, B- målsatte og C- målsatte.

Arealerne omkring Tvis Å er udpeget til A- og B- målsat natur samt landskabsområde, hvor de landskabelige værdier skal bevares. Kun en meget lille del af Tvis Nordre Plantage er udpeget til C- målsat natur.

Naturområderne skal have et alsidigt plante- og dyreliv, som er beskrevet for de enkelte kategorier. Tilstanden af naturområderne skal leve op til målsætningerne.

Afgrænsningen af de forskellige opdelinger fremgår af kortbilaget nedenfor. Hvilke målsætninger, der skal opfyldes i de enkelte områder, fremgår af landskabs- og naturafsnittene under det åbne land.

Kort med natur- og landskabsområder

 

Befolkningsprognose

Tvis og opland


Befolkningsprognose

Holstebro Kommune

Kort
Hovedstruktur og rammer


Dagligvarerbutik