Søg | Indeks | Sitemap |  Til forsiden

Du er her: Forside Bysamfund og bydele Lokalcentre Tvis Borgerforeningens vision

Udskriv siden

Tvis Borgerforeningens vision

Et selvstændigt bysamfund i vækst

  • Tvis skal være fremtidige vækstområder med status som områdecenter.
  • Klar og markant landskabelig overgang mellem Holstebro og Tvis.
  • Forlængelse af den grønne ring omkring Holstebro by
  • Ønsker ikke at smelte sammen med Holstebro,
  • Fastholde og udvikle den lokale detailhandel, skole, og øvrige kulturtilbud.
  • Skabe mulighed for at der kan etableres et trinbræt for jernbanen med

Beboerne i Tvis ønsker, at denne grønne ring forlænges og udvides, så der skabes en klar og markant landskabelig overgang fra Holstebro og Tvis. Byen ønsker med andre ord ikke at smelte sammen med Holstebro, men ønsker at udvikle sig som et selvstændigt og aktivt lokalsamfund, hvor både boliger og erhverv skal skabe en markant udbygning af byen frem imod 2030. Tvis skal være ét af Holstebro kommunes fremtidige vækstområder med status som områdecenter på linje med Vinderup og Ulfborg.

 

Denne udvikling skal bl.a. medvirke til at fastholde og udvikle den lokale detailhandel, skole, og øvrige kulturtilbud, samt skabe mulighed for at der kan etableres et trinbræt for jernbanen med stop i Tvis, så der bliver en god betjening af både boliger og arbejdspladser i Tvis.

Borgerforeningens vision for bolig- og erhvervsudbygning

Overordnet set, kunne der ligge et logisk udbygningsprincip for Tvis i, at skabe mulighed for udbygning af erhvervsområderne på arealerne mod Herningvej, mens boligudbygningen kunne foregå nord for banen mod plantagerne og åerne Store å og Tvis å.

 

Erhvervsudbygningen kunne foregå fra Skautrupvej mod Smedegårdvej. På et tidligt tidspunkt bør en ny adgangsvej som skaber forbindelse mellem disse inddrages i planlægningen. Arealerne nord for denne vej, som ligger op imod bækken kunne også udlægges til boligformål, hvilket kan være en åben diskussion.

 

Der er et ønske om at skabe et attraktivt miljø i byen i forbindelse med Halgård Bæk og Engparken, så hvis området udbygges som erhvervsområde skal det sikres at der sker en zonering af området som sikrer at bygningerne placeret mod åen bidrager til det miljø som ønskes skabt her.

Kommuneplanen udlægger mindre arealer til boligformål på begge sider af banen syd for Hovedgaden. Pt er der desuden planer om en ny udstykning med godt et halvt hundrede boliger nord for skolen. Når/hvis Tvis skal tage en større del af den kommunale boligtilvækst er der brug for væsentlig større arealer til det fremtidige boligbyggeri.

 

På arealerne nord for Smedegårdsvej ligger et areal som naturligt vil kunne anvendes til boligformål. Her vil det være oplagt at skabe en ny vejforbindelse mellem Smedegårdsvej og Klostervej. Arealerne nord for Klostervej er for størstedelens vedkommende udlagt til fritidsformål og der er ønske om at udvikle dette område til udendørs ?Fitnessområde?, hvor der kunne etableres forskellige muligheder i forbindelse med en ny sti med forbindelse til Halgård Bæk og Engparken.

 

Det forslås at fastholde en zone langs banen som en åben grøn kile i den videre planlægning. Nord for jernbanen er der store boligudbygningsmuligheder i området op imod plantagerne. Området afgrænses mod øst af 300-meter zonen rundt om en eksisterende svinefarm. På længere sigt kommer den østlige omfartsvej til at defi nere byens naturlige udviklingsmuligheder mod øst. I struktureringen af boligområderne kunne det være interessant at bygge videre på de eksisterende landskabelige karakteristika med læhegn og mindre plantager samt lysningerne imellem disse i den boligmæssige struktur så, man i dette område kunne få fornemmelsen af at bo i en plantage.

 

Boligområdet nord for Smedegårdsvej er på 32 ha. og vil således kunne rumme ca. 300 boliger.

Boligområdet øst for Vestergårdsvænget er på ca. 6 ha. Og vil således kunne rumme ca. 60 boliger.

Det store udbygningsområde nord for banen er på ca. 80 ha. og vil således kunne rumme ca. 800 boliger.

Erhvervsområderne syd for Halgård Bæk rummer 80-90 ha. udover de eksisterende udlæg og udgør således en robust fremtidssikring af erhvervsudbygningen i Tvis.