Søg | Indeks | Sitemap |  Til forsiden

Du er her: Forside Bysamfund og bydele Ulfborg

Udskriv siden

Ulfborg by

Ulfborg by er, som den største by i den vestlige del af kommunen med ca. 2.000 indbyggere, udpeget til områdecenter

Ulfborg by skal rumme de funktioner, som er af betydning for servicering af den vestlige del af kommunen, f.eks. offentlig borgerservice, idrætshal, svømmehal, stadion, overbygningsskole, daglig- og udvalgsvarehandel samt større og trafikalt velbeliggende erhvervsområder. Der skal arbejdes på, at virksomheder og service, der har betydning for den vestlige del af kommunen, skal bevares og udbygges.

Bolig og befolkningsudviklingen

I kommunens boligbyggeprogram forventes det, at der bygges 130 boliger i Ulfborg by frem til år 2021, hvilket svarer til ca. 11 boliger om året.
Fritliggende parcelhuse vil udgøre ca. 40 % af boligerne. De resterende 60 % vil blive opført som etageboliger og tæt-lav boliger. Hovedparten af dem vil sandsynligvis blive tæt-lav boliger. 

De sidste 6 år er der opført 80 nye boliger i Ulfborg by. Det høje gennemsnitlige antal boliger dækker over, at Ulfborg Aktiv Center er udvidet med 34 nye boliger. Den udvikling vil ikke fortsætte de kommende år, da der ikke vil være behov for nye ældreboliger og derfor er det fremtidige årlige boligbyggeri vurderet til at blive betydeligt mindre.

Befolkningstallet i Ulfborg by er jævnt stigende og forventes at ligge på ca. 2.150 personer i år 2021. En pæn stigning på ca. 7%. Også i denne sammenhæng kan det ses at der skal en ret betragtelig boligtilvækst til for at øge befolkningstallet væsentligt.
Befolkningsprognosen for Ulfborg skoledistrikt, der omfatter byen og oplandet, viser at befolkningstallet vil stige med 5,7% frem til år 2021. Det er en forøgelse af befolkningstallet med 148 personer, fra 2.611 til i alt 2.759 personer. Befolkningstilvæksten vil for største delens vedkommende foregå i Ulfborg by.

Mål

  • Boligbyggeriet i planperioden fortsætter, som de foregående 12 år, i form af et alsidigt byggeprogram med både ejer- og lejeboliger.
  • Sikre forsyningen med byggemodnet boligareal i den udstrækning og takt, det er nødvendigt for at tilgodese boligbehovet.
  • Boligerne skal have en beliggenhed, som tilgodeser en hensigtsmæssig placering i forhold til arbejdspladser, institutioner, trafiksystem, friarealer og forsyningsanlæg.
  • Fremtidens boligbyggeri skal være så varieret som muligt. Der skal kunne bygges parcelhuse, etagehuse og tæt-lave huse. De forskellige boligtyper skal placeres, så de supplerer hinanden.
  • Boligbyggeriet skal, ud over rimelige familieboliger, også tilgodese behovet for små boliger for unge og ældre. Boligerne skal integreres i den samlede boligbebyggelse.
  • Aktivt arbejde på at skaffe projektudstillinger til byen med alternative boligformer, alternativ energianvendelse i boligen, eksempler på nye gademiljøer og lignende.
  • Sikre, at de fornødne fysiske rammer er til stede for erhvervsudviklingen i form af ledige, byggemodnede industrigrunde.
 

Bredgade


Befolkningsprognose

Ulfborg by og opland


Befolkningsprognose

Holstebro Kommune