Søg | Indeks | Sitemap |  Til forsiden

Du er her: Forside Bysamfund og bydele Vinderup

Udskriv siden

Vinderup by

Vinderup by er, som den største by i den nordøstlige del af kommunen med ca. 3000 indbyggere, udpeget til områdecenter

Vinderup skal rumme de funktioner, der er af betydning for servicering af den nordøstlige del af kommunen, f.eks. offentlig borgerservice, idrætshal, svømmehal, stadion, overbygningsskole, daglig- og udvalgsvarehandel samt større og trafikalt velbeliggende erhvervsområder.

Søndergade

Bolig og befolkningsudviklingen

I kommunens boligbyggeprogram forventes det at der bygget 210 boliger i Vinderup by indtil år 2021, hvilket svarer til ca. 15 boliger om året.

De sidste 6 år er der opført 157 nye boliger i Vinderup by, svarende til 26 boliger pr. år, hvilket betyder at boligbyggeriet er faldende i forhold til den foregående periode. Boligproduktionen de seneste år dækker over, at der i perioden er ombygget to plejehjem til ældreboliger.  Det vil ikke blive aktuelt de kommende år, da der ikke vil blive behov for nye ældreboliger.

Befolkningstallet i byen er jævnt stigende og forventes at ligge på 3.141 personer i år 2021. En stigning der fortæller - jævnfør boligtilvæksten, at der skal en ret betragtelig boligtilvækst til for at øge befolkningstallet væsentligt.

Befolkningsprognosen for Vinderup skoledistrikt, der omfatter byen og oplandet, viser at befolkningstallet vil stige med 1,3 % frem til år 2021. Det er en forøgelse af befolkningstallet med 52 personer, fra 3.813 til i alt 3.865 personer. Stigningen vil foregå i byen med 5% medens der i oplandet vil være en befolkningstilbagegang på 15%.

Mål

  • Befolkningstallet skal stige i et roligt tempo, eller som minimum fastholdes på et niveau hvor befolkningstallet er stabilt.
  • Vinderup by´s status som handelscenter for den nordøstlige del af kommunen skal styrkes.
  • Den eksisterende detailhandel og service skal styrkes, for derved at fastholde handelsoplandet og bevare/skabe nye arbejdspladser.
  • By- og boligmiljøer skal sikres en høj arkitektonisk kvalitet ved nybyggeri og ombygning.
  • Stationsbymiljøet og ældre bymiljøer skal bevares og forbedres.
  • Torve, pladser, gader og andre byrum skal forbedres, så de bliver smukkere og kommer i harmoni med, eller giver omgivelserne et løft.
  • Byen skal kunne tilbyde et varieret udbud af boligtyper, der kan tilgodese alle familieformers og aldersgruppers behov.
 

Vinjes Torv


Befolkningsprognose

Vinderup by og opland


Befolkningsprognose

Holstebro Kommune