Søg | Indeks | Sitemap |  Til forsiden

Du er her: Forside Det åbne land Kystnærhedszone

Udskriv siden

Kystnærhedszone

Mål

  • De kystnære områders særlige værdier beskyttes og kommer befolkningen til gode.
  • Byer, ferie/fritidsanlæg og tekniske anlæg, som er afhængig af kystnær placering sikres udviklingsmuligheder.
    Planlægningsmæssig velbegrundet byudvikling kan finde sted også i større bysamfund, hvor geografiske forhold ikke gør det muligt at leve op til planlovens intention: at ny bebyggelse placeres bag eksisterende byområder. Således må en velbegrundet udvikling omkring Thorsminde, Ejsing og Handbjerg ikke hæmmes p.g.a. beliggenhed helt eller delvis i Kystnærhedszonen.
  • Befolkningens adgang til kysten bevares og udbygges, i det omfang belastningen ikke forringer kystområdernes naturmæssige og landskabelige værdier.
  • De funktioner, som er afhængige af kystnærhed, skal dog stadig kunne indpasses. Byrådet vil i den forbindelse lægge afgørende vægt på, at åbne kyststrækninger friholdes.
  • I forbindelse med lokalplanlægning inden for kystnærhedszonen skal det bl.a. vurderes, hvordan ny bebyggelse kan indpasses i den kystlandskabelige helhed, herunder skal der oplyses om den visuelle påvirkning af omgivelserne, ligesom bygningshøjder over 8,5 m skal begrundes.

Retningslinier

  1. I Kystnærhedszonen må der kun etableres ny bebyggelse og anlæg, som er afhængig af en kystnær placering. Det skal sikres, at åbne kyster fortsat kan udgøre landskabelige helheder, hvor natur og landskab har høj prioritet. Kystnærhedszonen - se kortbilag 1.
  2. Byggeri og anlæg i kystnærhedszonen kan kun ske, når der er en særlig planlægningsmæssig begrundelse for kystnær placering. F.eks. vindmøller, byudvikling i kystnære byer, ferie- og fritidsbebyggelse ved bysamfund eller større ferie- og fritidsbebyggelse samt anlæg til opretholdelse eller forbedring af offentlighedens adgang til kysten. Undtaget er jordbrugs? og fiskerimæssig bebyggelse.
  3. I kystnærhedszonen skal sammenhængende uberørte kystområder af landskabelige grunde friholdes for ny bebyggelse og anlæg, bortset fra jordbrugs? og fiskerimæssig bebyggelse.

Handling

I administrationen af kystnærhedszonen skelnes mellem tre beskyttelsesniveauer:

1. Strandbeskyttelses- og klitfredningslinierne

Disse beskyttelseslinier administreres meget stramt indtil 300 m fra kysten, hvor der kun efter Miljøministeriets ( Miljøcenter Ringkøbing) dispensation kan ske mindre ændringer i tilstanden af strandbredder eller klitfredede arealer.

2. Områder der friholdes for bebyggelse

Den del af kystnærhedszonen, der ligger tættest ved kysten, som det fremgår af kortbilag 1, skal friholdes for bebyggelse, der ikke er nødvendig for jordbrugserhvervet.

3. Områder hvor der kan etableres bebyggelse

I den øvrige del af kystnærhedszonen kan der etableres bebyggelse og anlæg, der er afhængig af kystnær placering.
Kommunen tilstræber en afbalanceret benyttelse, der sikrer den nødvendige udvikling af byer, ferie- og fritidsanlæg og tekniske anlæg, hvis funktion er afhængig af en kystnær placering.

Redegørelse

Link til redegørelse

 

Limfjorden


Kortbilag 1
Kystnærhedszone


Ejsingholm Strand