Søg | Indeks | Sitemap |  Til forsiden

Du er her: Forside Det åbne land Landskab

Udskriv siden

Landskab

Mål

  • At landskabelige værdier bevares.
  • At bevare det udpegede større uforstyrrede landskabsområde som ikke eller kun lidt er visuelt og støjmæssigt påvirket af tekniske anlæg.

Retningslinier

  1. I landskabsområder, se kortbilag 1, tillægges landskabelige værdier særlig stor vægt. Ønsker om etablering af byggeri og tekniske anlæg, samt ændringer af arealanvendelse, der kan forringe landskabets karakter, skal vurderes med udgangspunkt i landskabets særkende.
  2. Det større uforstyrrede landskab, se kortbilag 1, skal så vidt muligt friholdes for nye større tekniske anlæg.

Handling

Landskabelige værdier er primært de visuelle oplevelser man kan få i landskabet. Landskabsoplevelsen kan være sammensat af forskellige landskabselementer; terræn, beplantning, farver, fysisk struktur og udsigter. 

Alle landskaber har egne karakteristika, men nogle skiller sig ud på grund af et særligt kraftigt udtryk af disse landskabselementer - de landskabsområder er udpeget på Kortbilag 1.

Vurdering af projekter

I landskabsområder skal der i særlig grad tages hensyn til landskabelige værdier. Holstebro Kommune vil arbejde for, at landskabets karakteristika ikke ødelægges unødvendigt, og så vidt det er muligt, at styrke landskabets karakter. Det kan gøres ved at vurdere projekters indflydelse på landskabets værdier.

Landskabsplanlægning

I planperioden forventes foretaget en ny gennemgang af de udpegede landskabsområder. Der vil blive udarbejdet en plan, der tager udgangspunkt i By- og Landskabsstyrelsens "Landskabskaraktermetode". 

Metoden er udviklet til brug for planlægningen og forvaltningen af det åbne land med henblik på, at skabe grundlag for at beskytte de værdifulde landskaber og landskabselementer. Desuden kan resultatet af metoden indgå som ?landskabsinput? i behandling af sager i det åbne land, f.eks. byudvikling, landzonetilladelser og forvaltningsplaner.

Større uforstyrrede landskaber

Det større uforstyrrede landskab vil kommunen arbejde for, at det så vidt muligt friholdes for nye større tekniske anlæg som, jernbaner, motor- og hovedlandeveje, højspændingsledninger 150/400 kV, vindmølleparker, masteanlæg, teletårne, større virksomheder, by- og sommerhusområder, campingpladser og andre ferie- og fritidsanlæg.

Enkeltstående vindmøller anses ikke i den her sammenhæng for et større teknisk anlæg, kun vindmølleparker.

Der er i kommunen en del af et område over 100 km2, som kan betegnes som 'Større uforstyrrede landskaber'. Området har en udstrækning, hvor det udover Holstebro Kommune også strækker sig ind i både Herning og Ringkøbing-Skjern kommuner.

Redegørelse

Link til redegørelse

 

 

 

 

Kortbilag 1
Landskabsområder