Søg | Indeks | Sitemap |  Til forsiden

Du er her: Forside Det åbne land Natur

Udskriv siden

Natur

Mål

 • Der skal skabes mere natur og kvaliteten i naturen skal forbedres.
 • Der skal etableres et sammenhængende netværk af naturområder med passagemuligheder for dyr og planter ? også til nabokommunerne.
 • På kommunens egne arealer skal natur- og oplevelsesværdierne udvikles.
 • Naturindholdet i kommunens målsatte naturområder skal højnes.

Der er tre målsætningskategorier

A-målsatte

 • Områderne bevares med deres sjældne dyre- og planteliv intakt, og der gøres en særlig indsats for at videreudvikle naturværdierne.

B-målsatte

 • Der arbejdes aktivt for en gunstig bevaringsstatus for områdernes plante- og dyreliv.

C-målsatte

 • Der arbejdes for at bevare en god biologisk tilstand af de målsatte områder.

Retningslinier

1. Naturområderne skal have et alsidigt plante- og dyreliv. Se udpegede naturområder på kortbilag 1.

2. Gennem administrationen af lovgivning og støttemuligheder samt aktiv indsats for naturpleje og naturgenopretning sikres, at målsætningerne for naturområderne kan opfyldes. Det betyder for de målsatte områder, at:

Særligt for A?målsatte områder

 • der gøres en særlig indsats for at videreudvikle naturværdierne.
 • ændringer af husdyrhold skal foretages på en sådan måde, at der ikke sker en væsentlig forøgelse af næringsstofbelastningen på kvælstoffølsomme naturtyper.

Fælles for A- og B-målsatte områder

 • der gives kun dispensation/tilladelse til tilstandsændringer, der understøtter naturgrundlaget.
 • det sikres, at enge, strandenge og overdrev afgræsses/slås, samt at hedearealer holdes lysåbne gennem pleje.
 • naturarealerne omlægges ikke.
 • forstyrrende aktiviteter og støj fra motorbaner, skydebaner, jetski o.lign. undgås på forstyrrelsesfølsomme lokaliteter, f.eks. vigtige fuglelokaliteter. Almindelig jagt anses i denne sammenhæng ikke for at være en forstyrrende aktivitet.

C?målsatte områder

 • der gives kun i særlige tilfælde tilladelse til tilstandsændringer, som ikke understøtter naturgrundlaget.
 • lysåbne naturarealer søges sikret imod tilgroning.

3. For B? og C-målsatte naturområder søges forøgelser af næringsstofbelastningen minimeret.

4. I de udpegede spredningskorridorer skal administration af anden lovgivning foregå så spredning af flora og fauna forbedres, sikres og udbygges. Der skal gøres en aktiv indsats for at sikre korridorerne, der hvor der findes væsentlige spærringer for de pågældende arter.

5. I de udpegede områder for potentiel natur arbejdes ved hjælp af støttemuligheder mv. for skabelse af mere natur.

6. I Internationale naturbeskyttelsesområder:

Udlægges der ikke nye arealer til byzone eller sommerhusområder.

Planlægges der ikke nye større vejanlæg eller sideanlæg i form af servicestationer, materialepladser og lignende.

Planlægges der ikke for nye eller væsentlige udvidelser af andre trafikanlæg, tekniske anlæg og lignende, f.eks. lufthavne, flyvepladser, jernbaner, havne, opfyldninger på søterritoriet, luftledningsanlæg, vindmølleklynger og ?parker, lossepladser og anlæg for deponering.

Udlægges der ikke nye områder til råstofindvinding på land.

I administrationen af plan- og miljølovgivningen, gives der ikke tilladelser, dispensationer eller godkendelser, der kan påvirke Internationale Naturbeskyttelsesområder, såfremt dette kan indebære forringelser af områdets naturtyper og levesteder for arterne eller kan medføre forstyrrelser, der har betydelige konsekvenser for de arter området er udpeget for.

For Ramsarområder gælder, at tilladelser, dispensationer eller godkendelser administreres, så de fremmer beskyttelsen af områderne. Uanset ovennævnte kan der planlægges for foranstaltninger, som vil medføre forbedringer af naturforholdene i områderne.

7. Invasive arter bekæmpes og udplantes ikke. (kæmpe-bjørneklo, bjergfyr mv.)

Handling

CountDown 2010

Holstebro Kommune har underskrevet CountDown 2010 erklæringen om at stoppe tabet af biodiversitet i 2010. Kommunen er opmærksom på, at en stor del af den samlede biologiske mangfoldighed lever udenfor de udpegede Internationale Naturbeskyttelsesområder. Mange vigtige bestande af dyr og planter vil således ikke være beskyttet via de kommende Natura 2000-planer.

Registrering

Kommunen følger derfor specielt op på naturudviklingen i de A-målsatte naturområder samt i de biologisk vigtigste B-målsatte, som ikke er omfattet af de Internationale Naturbeskyttelsesområder.

Hvert 4. år registreres naturtilstanden ? dvs. en simpel botanisk registrering samt en registrering af plejebehov, eventuelle ulovlige forhold mv. Overalt hvor der konstateres problemer kontaktes lodsejer med henblik på at finde en løsning.

Endvidere søges målsætningsopfyldelsen sikret gennem kommunens administration af bl.a. naturbeskyttelsesloven og lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug.

Naturindholdet

I de udpegede spredningskorridorer vil kommunen arbejde for konkrete forbedringer af spredningsmulighederne for dyr og planter. Tilsvarende arbejdes for at øge naturindholdet i de udpegede potentielle naturområder.

Samarbejde med landbruget

I samarbejde med landbruget vil Byrådet arbejde for, at dyrknings- og miljømæssigt problematiske landbrugsområder tages ud af drift ? det kan være visse lavtliggende og våde, eller højtliggende og meget sandede jorder.

Herudover gør kommunen en aktiv indsats for blandt andet de sjældne arter af padder og for bekæmpelse af uønskede arter som kæmpe-bjørneklo, bjergfyr mv.

Natura 2000 planer - handleplaner

Indsamlingen af viden om naturområderne vil fortsætte i den kommende planperiode, og er en forudsætning for den aktive indsats og for fremtidig revision af naturplanlægningen.

Indenfor de Internationale Naturbeskyttelsesområder skal de statslige miljøcentre senest ved udgangen af 2009 have vedtaget de såkaldte Natura 2000-planer. På baggrund heraf udarbejder kommunen en handleplan, som skal være endeligt vedtaget ved udgangen af 2010. Herefter påbegynder kommunen arbejdet med at gennemføre handleplanen.

Redegørelse

Link til redegørelse

 

Kortbilag 1
NaturbeskyttelsesområderPerlemorsommerfugl

Faktaboks

Definition af områdeudpegningerne