Søg | Indeks | Sitemap |  Til forsiden

Du er her: Forside Det åbne land Rammer for lokalplanlægning

Udskriv siden

Rammer for lokalplanlægning

Generelt om rammer for lokalplanlægning i det åbne land

I dette afsnit findes de rammeområder, der ikke ligger i byzone eller i sommerhusområder. Det er rammebelagte områder i det åbne land. Det er områder til skole-, fritids- og erhvervsaktiviteter, hvor der enten har været eksisterende bygninger, eller det har været nødvendigt af hensyn til f.eks. støj - at placere dem i det åbne land.

En del af områderne er lokalplanlagt, mens andre først vil blive lokalplanlagt i forbindelse med en større udvidelse af bygningerne eller aktiviteterne.

Under afsnittet med sommerhusområder kan rammerne for campingpladser findes, idet de alle ligger i tilknytning til sommerhusområder og er en integreret del af disse. Ofte er sommerhusområdets kiosk eller dagligvarebutik placeret ved campingpladsen.

Nr. Vosborg

Nr. Vosborg har med sin beliggenhed på kanten mellem havet og landet haft en strategisk placering ved Storeå's udmunding. Mange prominente gæster har gennem tiden besøgt herregården. H.C. Andersen boede her 14 dage i 1859 og Frederik den VII og grevinde Danner var på besøg i 1861. Nr. Vosborg og dens jorder er placeret med nogle af Danmark største fredede arealer som nærmeste naboer.

Der hører 216 ha til herregården. Mod vest, langs Vesterhavet og Nissum Fjord, findes reservater med et rigt fugleliv. Mod øst ligger et næsten 100 km² stort statsskovdistrikt med Nørre Vosborg Hede, Ulfborg og Stråsø Plantager. Skovbjerg Bakkeø mod sydøst er et næsten uberørt bakkeland fra istiden. Mod nord afgrænser Storåen Nr. Vosborgs jorder. Nr. Vosborg er nu gennemrestaureret og åben for offentligheden som et kultur- og erhvervscenter i Vestjylland. I forbindelse med restaureringen er der tilføjet et større hotelafsnit.

Se rammer for Nr. Vosborg

Pallisbjerg

Nordvest for Staby ligger Pallisbjerg, der er omgivet af voldgrave og høje træer Det er en større gård, som kan dateres tilbage til 1536 og var dengang opført i bindingsværk. Efter to brande blev gården genopbygget i dens nuværende form.

I 1941 blev Pallisbjerg solgt til staten. Siden 1997 har gården været i privat eje og er blevet total renoveret. Gården bringer minder om en falden storhed ? der atter får lov at blomstre. Der er senest blevet indrettet 2 luksuøse ferieboliger i tårnbygningen. Kommuneplanen giver mulighed for yderligere fritidsfaciliteter.

Se rammer for Pallisbjerg

Hjerl Hede

Hjerl Hede Frilandsmuseum er en af egnens største turistattraktioner, med et årligt besøgstal på omkring 100.000. Antallet af turister, der kommer til området, er størst i sommermånederne, når der er levendegørelse af museets aktiviteter. Hjerl Hedes Frilandsmuseum er et statsanerkendt, kulturhistorisk specialmuseum, der er organiseret som selvejende institution.

Museet består af Den Gamle Landsby, Jysk Skovmuseum og Mosebrugsmuseum. Bygningssamlingen på Hjerl Hedes Frilandsmuseum omfatter mere end 50 forskellige bygninger, der dels belyser byggeskik og boligindretning på landet, dels en række af de elementer, der er karakteristiske for det ældre, danske landsbymiljø herunder landhåndværk.

Frilandsmuseet blev grundlagt i 1930 og har igennem årene udviklet sig til et større museumsområde. Der er i perioden opført et stort antal historiske landsbyhuse samt de nødvendige driftsbygninger og publikumsfaciliteter. Området, der i dag bruges til museumsaktiviteter, udgør et areal på ca. 76 ha. Museumsområdet der udgør ca. 1/3 af arealet indeholder de historiske bygninger og driftsbygninger. Den øvrige del af området anvendes til skov- og dyrkningsforsøg, der er relateret til museumsdriftens forskning.

Frilandsmuseet ligger i det åbne land, i hede- og plantageområdet nord for Sevel og umiddelbart vest for Flynder Sø. Hele museumsområdet indgår i en større frivillig status-quo fredning fra 1934 omkring Flynder Sø. Fredningen blev gennemført for, at bevare områdets landskabelige, geologiske og naturhistoriske værdier.

Fredningskendelsen giver dog mulighed for museets bevarelse og udvidelse. Området ved frilandsmuseet omfatter en del beskyttede naturarealer, primært heder men også mindre søer, moser og enge. En mindre del af området er EF- habitatområde, som betyder, at den særlige natur skal bevares.

Der er udarbejdet en lokalplan for området, med det mål at skabe rammer der sikrer en fortsat udvikling af frilandsmuseet og de dertil hørende aktiviteter. Ligeledes sikrer planen at den fremtidige udvikling sker med den nødvendige hensyntagen til områdets særlige landskabs- og naturværdier.

Se rammer for Hjerl Hede

Rydhave Slots Ungdomsskole

Slottets historie kan føres tilbage til begyndelsen af 1300-tallet. Slotsbygningen er fredet og slotssøen er udpeget som fortidsminde. Der er en 100 m beskyttelseszone omkring slotsbygningen og søen, Ungdomsskolen består af mange forskellige bygninger. Den ældste del er slottet, Bakkehuset og Hytterne, der er elevboliger. Der foruden er der undervisningslokaler, værksteder og idrætshal.

I 1956 blev Rydhave indrettet til efterskole, de første 10 år med plads til 63 elever. Drenge om vinteren og piger om sommeren. Senere blev Rydhave en drengeskole, som med stigende elevtal fortsatte frem til sommeren 1986. Siden da har Rydhave været en skole for både drenge og piger - nu med plads til 144 elever.

Se rammer for Rydhave Ungdomsskole

Staby Efterskole

Staby Efterskole ligger 2 km vest for Ulfborg. Der har siden 1853 været skole på dette sted. Først højskole, senere vinterlærerseminarium og sidst efterskole fra 1923.

I takt med tiden og udviklingen - muliggjort af stabilitet i elevgrundlaget - er skolen blevet udbygget, så den i dag fremstår som en fuldt udbygget skole med plads til ca. 150 elever.

Der er senest bygget et ny elevhus, der blev taget i brug i starten af dette skoleår og endnu et elevhus er under opførsel.

Se rammer for Staby Efterskole

Tvindskolerne, Madum

Tvindskolerne, som er et pædagogisk eksperiment fra starten af 1970?erne, ligger 4 km sydvest for Ulfborg. Den rejsende Højskole flyttede til stedet fra Fanø i 1972, og lidt senere samme år startede Det nødvendige Seminarium. Det første hold byggede selv deres skole. Senere er der kommet Den Internationale Efterskole, Friskolen og Dagskolen til.

Vindmøllen er et eksempel på, at dér hvor mennesker går sammen om en vision, lægger hovederne i blød og sætter kræfterne ind, kan der banes nye veje. Det første spadestik til møllen blev gravet af 400 mennesker på Tvind i 1975. Det var elever, deltagere og lærere fra skolerne, der var på Tvind det år. Lærerne havde besluttet, at bygge verdens største vindmølle for at forsyne skolerne med billig, ren og vedvarende energi. Byggeriet af møllen tog 3 år.

Se rammer for Tvind Skolerne

EUC MIDT, Ulfborg Kjærgaard

EUC MIDT er et erhvervsuddannelsescenter, som rummer en teknisk skole, et teknisk gymnasium, et efteruddannelsescenter og en afdeling for leder- og teknikeruddannelser. EUC MIDT har 6 afdelinger med hovedsæde i Viborg. Skolerne har 320 ansatte og 1700 årselever.

EUC MIDT, Ulfborg Kjærgaard er beliggende 5 km sydøst for Ulfborg. Skolen blev etableret i midten af forrige århundrede med base på et større landbrug med fokus på entreprenørfaget og senere er etableret gartnerafdeling.

Se rammer for Ulfborg Kjærgård

Folkeuniversitetscentret Skærum Mølle

Den 14. april 1986 stiftedes som selvejende institution Fonden for Folkeuniversitetscenteret Skærum Mølle, med følgende formål: at fremme idéen om Folkeuniversitetet som bindeled mellem videnskab, kunst og samfund ? at oprette og drive Skærum Mølle som udviklingscenter for folkelig og åben universitetsundervisning ? samt ud fra Folkeuniversitetets formål at udbygge samarbejdet med andre institutioner på uddannelsesmæssige og forskningsmæssige områder.

Skærum Mølle ligger sydøst for Vemb hvor Storå og Lilleå mødes. Hovedbygningen er opført i 1865 af etatsråd A.E.M. Tang, der ejede herregården Nr. Vosborg. Avlsbygninger fra 1928 og aftægtsbolig fra 1914. Det historiske bygningskompleks modsvares af et moderne bygningsværk, ?Huset for Sten og Stjerner? på den gamle teglværksplads. Det er en monumental murstensskulptur skabt af kunstneren Per Kirkeby.

Se rammer for Skærum Mølle

Fritidscenter for motorsport

Flugtskydningsbane, speedwaybane og motocrossbane. Der er sydvest for Hogager udlagt et område på ca. 14,6 ha til fritidsformål. Området anvendes til flugtskydningsbane, speedwaybane og motocrossbane.

Det største anlæg er motocrossbanen med et areal på ca. 7 ha. Motocrossbanen er etableret med et 1500 m langt banespor indeholdende 13 ?hop? med en maksimalhøjde på 2,50 m over afgravet terræn. Banesporet er omgivet af et system af støjvolde.

Se rammer for Fritidscenter

Ulfborg Skyttecenter

Skydebanen er beliggende i Ulfborg Plantage vest for Ulfborg og blev etableret i 1947. De tilhørende bygninger er opført fra 1972 til 1978. Der er i alt 9 bygninger på skydebanen, hvoraf en er kantinebygning, en anden er et værksted og resten er overdækkede standpladser. I værkstedet laves skydeskiver i træ.

Se rammer for Ulfborg Skyttecenter

Svæveflyveplads

Der er sydvest for Nr. Felding ved Sognstrupvej udlagt et område på ca. 19,5 ha. til Holstebro Svæveflyveplads. Pladsen rummer et klubhus og hangarbygninger.

Se rammer for Svæveflyvepladsen

Holstebro Golfbane - Råsted

En 18 hullers "skovbane", der er åbnet i 1970, beliggende i Råsted Plantage, hvor man på hvert hul er omgivet af skov i form af gran, birk og fyr samt 9 hullers bane, som er beliggende i mere åbent terræn og er lidt kortere, men alligevel spændende ? 2 baner med hver sin identitet. Til banen hører et klubhus og golfbutik.

Se rammer for Holstebro Golfbane

Golfbane Storådalen

Golfbanen, der blev åbnet i 2007, består af en 18 hullers udfordrende bane, en Pay?n Play bane med 9 huller samt træningsfaciliteter. De 18 huller er anlagt i Storådalen lige vest for Holstebro. Skrænten ud til Storådalen adskiller kuperet mark og ådal.

På det øverste areal ligger hullerne delvist i det fri land og delvist i skov. På det nederste areal ligger hullerne med vand i spil. Tre slugter skærer ind i skråningen og giver yderligere variation og udfordring. Til banen hører et klubhus med restaurant.

Se rammer for Golfbane Storådalen

Borbjerg Mølle - hotel- og restaurationsvirksomhed - golfbane

En 9 hullers Pay & Play bane i umiddelbar tilknytning til Borbjerg Mølle Kro. Banelængde 1600 meter med store udfordringer for nybegyndere som for trænede golfspillere. Sværhedsgraderne er afstemt efter søer, vandløb og mosehuller samt morænebakkerne, som Borbjerg Møllesø er omgivet af.

Se rammer for Borbjerg Mølle

Hotel- og konferencecenter - Ny Skovlund

Best Western Hotel Ny Skovlund er til små og store konferencer, samt til overnatning for grupper og enkeltpersoner.

Hotellet ligger ved skov med løbestier og i gåafstand fra vandløb med fiskeret. Hotellet har 64 dobbeltværelser og møde- og selskabslokaler med plads til op til 700 personer. På hotellet findes swimmingpool, motionscenter, solarie og 18 hullers minigolfbane.

Se rammer for Ny Skovlund

Institutionen Savstrup

Dag- og døgninstitutionen Savstrup ligger syd for Viborgvej mellem Mejrup og Skave. Den vestlige del af området er fredskov, mens der på den østlige del ligger et trelænget bygningskompleks i 2 etager, omgivet af en parklignende have med store træer, nyttehaver mm. Samtidig er området er afgrænset af læhegn af større løvtræer.

Der er vejadgang til området både fra Grønnevang og fra Over Savstrupvej. Savstrup er et botilbud for voksne mennesker med fysisk og psykisk nedsat funktionsevne. I 2007 flyttede beboerne ind i 14 nye toværelseslejligheder med egne terrasser.
Savstrup er oprindeligt bygget som et drengehjem. Men i 1980 blev hjemmet overtaget af Ringkøbing Amt og omdannet til et tilbud for udviklingshæmmede. I dag fungerer Savstrup som et botilbud og hører under Region Midtjylland. Tilbuddet råder over 11 tdr. land, bestående af eng, skov, gartneri, dyrehold og en stor have.

Der er gode muligheder for at gå ture i området, ligesom der er minigolfbane, bold- og petanquebane, og bålplads til glæde for dem, der benytter dagtilbuddet.

Se rammer for Savstrup

Militært område

Jyske Dragonregiments bygninger og øvelsesterræn incl. støjkonsekvensområde er beliggende umiddelbar sydvest for Holstebro. Bygningsmassen er beliggende på et ca. 37 ha stort areal i den nordlige del af området. Øvelsesterrænet udgør et areal på ca. 1.150 ha. En eventuel udvidelse af kasernens bygningsmasse skal ske i umiddelbar tilknytning til de eksisterende bygninger.

Se rammer for Militært område

Lettere erhverv - Dansk Mink Papir A/S, syd for Borbjerg

Der er ca. 300 meter syd for Borbjerg udlagt et område på ca. 8,5 ha til lettere erhverv. Den eksisterende virksomhed inden for området er etableret med baggrund i en minkfarm og har de senere år fået flere landzonetilladelser til udvidelser, så bebyggelsens etageareal nu udgør cirka 6.000 m2 fabrik, lager og administration samt cirka 5.000 m2 minkhaller. Den fremtidige samlede bebyggelse inden for området må ikke overstige 22.000 m2.

Se rammer for erhvervsområde ved Borbjerg

Lettere erhverv ? Nordvestjysk Galvanisering A/S, Hvam

Der er i Hvam udlagt et område på ca. 6,5 ha til lettere erhverv øst for Skivevej. Den eksisterende virksomhed inden for området har et bebygget areal på ca. 6.700 m2. Der er ikke lokalplan på området.

Se rammer for erhvervsområde i Hvam

Køreteknisk anlæg

Kørelærernes Øvelsesbane er et ca. 1,7 ha stort område ved Harrestrupvej syd for Holstebro by.

Se rammer for Køreteknisk anlæg

Ikke rammebelagte områder

For de områder i det åbne land, der ikke er rammebelagt gælder generelt, at eksisterende bygninger kan anvendes til:

Jordbrugsformål, boligformål, erhvervsformål, offentlige formål, fritidsformål eller tekniske formål. Det er de muligheder planlovens landzonebestemmelser giver mulighed for.

Landbrugets overflødiggjorte driftsbygninger kan anvendes til de nævnte formål. Anvendelse til erhvervsformål skal anmeldes til kommunen, og i den forbindelse skal vurderes om virksomheden har en karakter, der forudsætter en miljøgodkendelse.

Bebyggelsens og anlæggets Karakter

Bebyggelsens omfang skal begrænses til det højst nødvendige i forhold til ejendommens anvendelse også her er det planlovens landzonebestemmelser der sætter grænserne. En eksisterende lovlig etableret virksomhed kan udvide op til 500 m2 og de overflødiggjorte driftsbygninger kan give mulighed for at etablere yderligere én bolig på ejendommen.

Bebyggelsens fremtræden skal tilpasses omgivelserne og placeres, så det omkringliggende landskab fremhæves, og der opnås en god helhedsvirkning. Bebyggelse skal ligeledes tage hensyn til eventuelle bevaringsværdige bygninger og anlæg i nærheden. Bebyggelsesprocent: Højst 1,5. Bygningshøjde: Højst 8,5 meter.

 


 

 

Nørre Vosborg

Kort
Hovedstruktur og rammer


Hjerl Hede