Søg | Indeks | Sitemap |  Til forsiden

Du er her: Forside Det åbne land Skovrejsning

Udskriv siden

Skovrejsning

Mål

 • Bibeholde udstrækningen af nuværende skovrejsningsarealer, og hvor det er muligt udvide disse.
 • Anvende skovrejsning til beskyttelse af grundvand og overfladevand.
 • Ved brug af skovrejsning lette borgerens adgang til bynære skove.
 • Forøge den biologiske mangfoldighed ved skovrejsning.
 • Det åbne land skal fortsat fremstår varieret og indholdsrigt med en blanding af landbrugsjord, skove og naturarealer.
 • Skovtilplantning ikke sker på de bedste landbrugsjorder, eller således at hensynet til naturværdier, udnyttelse af råstoffer, byudvikling eller placering af vindmøller tilsidesættes.
 • De kommunale granskove omlægges til blandingsskove bestående af hjemmehørende træarter til gavn for dyr og planter, der har skov som et af deres levesteder.

Retningslinier

 1. Der er udpeget skovrejsningsområder og områder, hvor skovrejsning er uønsket, se kortbilag i boksen. Dyrkning af pyntegrønt og juletræer er undtaget.
 2. I de områder hvor skovrejsningområder, råstofgraveområder og råstofinteresseområder er sammenfaldende skal råstofferne udnyttes inden skovrejsning tillades.
 3. Der vil i særlige tilfælde kunne meddeles tilladelse til tilplantning, hvor skovrejsning er uønsket, hvis tilplantningen ikke sløre værdifulde landskabstræk og
 • området ikke er Ramsarområde, EF-Fuglebeskyttelsesområde eller EF- Habitatområde,
 • eventuelle råstoffer i råstofgraveområder og råstofinteresseområder er udnyttede,
 •  tilplantningen ikke er placeret nærmere end 2 km vest for et eksisterende eller et i regionplanen udpeget vindmølleområde.

Handling

Det samlede areal af de udpegede skovrejsningsområder er pt. 3000 ha, og Holstebro Kommune tilstræber at:

 • Hvor det er muligt udpeges udnyttede råstofgraveområder som skovrejsningsområder,
 • Fremme skovrejsning i områder op til genetablerede vådområder, og derved øge den positive effekt på naturkvaliteten i området.
 • Eksisterende nåleskov konverteres ved afdrift til en mere naturnær skov domineret af løvtræer.

Redegørelse

Link til redegørelse

 

Kort
Skovrejsnings områder og skovrejsning uønsket 


Egekrat