Søg | Indeks | Sitemap |  Til forsiden

Du er her: Forside Service Social og sundhed

Udskriv siden

Social og sundhed

Mål

  • Opfylde behovet for midlertidige pladser.
  • Opfylde behovet for ældre- og plejeboliger.
  • Nye plejeboliger og midlertidige pladser skal placeres i nær tilknytning til eksisterende plejecentre.

Handling

Social og Sundhed er i samarbejde med Teknik og Miljø's Planafdeling i gang med at undersøge hensigtsmæssige placeringer af 60 nye plejeboliger samt muligheder for opførelse/etablering af et antal nye midlertidige boliger, således der i byplanlægningen frem mod 2020 kan afsættes areal hertil.

Det er forudsat, at et antal nyetablerede midlertidige boliger og plejeboliger - alt andet lige - skal ske i nær tilknytning til eksisterende plejeboliger, eksempelvis Plejeboligerne Birkehøj.

Der vil i den nærmeste tid ligeledes blive behov for yderligere boliger til unge med ADHD. Der er behov for et botilbud med 6 pladser og mulighed for udvidelse. Denne målgruppe vil kunne profitere af et tilbud, som er på kollegielignende vilkår og beliggende bynært.

Der forudses endvidere behov for et bofællesskab svarende til 6 pladser for senhjerneskadede borgere. Behovet for ?plejeboliger? til ældre udviklingshæmmede skal ligeledes afklares i den kommende tid. Antal og tidsramme herfor er således uafklaret.

Redegørelse

Behovet for plejeboliger

Social- og Sundhedsudvalget har anmodet forvaltningen om at udarbejde en rapport, der beskriver behovet for plejeboliger frem til år 2020. Der er lagt vægt på den generelle udvikling i ældresektoren og på psykiatri- og handicapområdet. Endvidere er den aktuelle og det seneste års udvikling i ventelisten til ældre- og plejeboliger inddraget i overvejelserne.

 

Rapportens hovedkonklusioner er:

  • at der aktuelt opføres 28 plejeboliger (byggeprojekt ved Beringsvej er igangsat - og boligerne forventes klar til ibrugtagning i november 2009)
  • at der er et stort behov for etablering af nye midlertidige pladser.
  • at der, jf. befolkningsprognosen, senest med udgangen af år 2020 vil være behov for yderligere ca. 60 plejeboliger.

Det er tanken, at de nye midlertidige pladser og plejeboliger skal placeres i nær tilknytning til eksisterende plejeboliger.

Der er i dag et voldsomt pres på de midlertidige pladser og behovet er stadig stigende bl.a. på grund af:

  • tidlig udskrivelse fra sygehusets medicinske afdelinger.
  • etablering af nyt korttidsafsnit på sygehuset (FAME). Hjemsendelse af patienter sker efter 4-6 timer til yderligere behandling og pleje via kommunens hjemmepleje.
  • overtagelse af nye opgaver fra Regionen.

Ovenstående medfører et dagligt pres på de eksisterende midlertidige pladser og øgede udgifter for kommunen. Etablering af flere midlertidige pladser vurderes for tiden at være det mest påtrængende behov i ældreområdet.

De nuværende midlertidige pladser ved Plejeboligerne Birkehøj er desuden utidssvarende og kræver ombygning. Dette medfører, at de nuværende 18 1-rums boliger foreslås ombygget til 9 tidssvarende 2-rums boliger.

Social? og Sundhedsudvalget har ønsket, at en etablering af en del af de midlertidige pladser etableres dels som hospicelignede og dels som rehabiliteringspladser.

 

Aktuelt er der størst ventetid til plejeboliger i Ulfborg-Vemb området og i Vinderup-Sevel området. Denne efterspørgsel skønnes foreløbigt at kunne efterkommes ved konvertering af egnede ældreboliger til plejeboliger.

 

Til opfyldelse af det fremtidige behov for boliger til borgere med demenssygdomme er det tanken at anvende eksisterende plejeboliger, der er egnet hertil. Aktuelt etableres en demensenhed i et af husene ved Plejecenter Mellemtoft i Holstebro.

Der er en klar udviklingstendens på ADHD-området. Mange flere unge bliver diagnosticeret, og der er allerede hårdt brug for yderligere botilbud til denne gruppe.


Det antages, at der inden for de kommende år bliver behov for flere ?plejeboliger? til de ældre udviklingshæmmede.
Endvidere ses et behov for etablering/udvidelse af et specielt plejeboligtilbud til målgruppen af plejekrævende, ældre misbrugere, som har behov for en særlig indsats, såvel af socialpædagogisk som plejemæssig karakter.

 

 

Befolknings og boligprognose

Holstebro Kommune