Søg | Indeks | Sitemap |  Til forsiden

Du er her: Forside Udviklingsmål for kommunen Bæredygtig udvikling,sundhed Redegørelse - Sundhed

Udskriv siden

Redegørelse - Sundhed

Når vi ser på det brede miljøbegreb så er en bæredygtig udvikling tæt forbundet med befolkningens sundhed og velvære. Der blev i juni 2007 oprettet et sundhedscenter som skal danne ramme om arbejdet med sundhedsfremmende og forebyggende funktioner, der retter sig mod at øge den enkelte borgers mulighed for at styre sit eget liv.
Baggrunden for det nye tilbud er, at kommunerne fremover har ansvaret for den sundhedsfremmende og forebyggende indsats. Sundhedscentret arbejder med baggrund i kommunens sundhedspolitik og vil i mange sammenhænge være tovholder i forhold til de projekter der sættes i gang.

Sundhedspolitik

Der er udarbejdet en sundhedspolitik der beskriver kommunens overordnede sundhedsværdier og pejlemærker af særlig betydning for kommunens indsats med at fremme sundhed.  Der skal arbejdes for en sammenhængende sundhedsindsats af god kvalitet. Og for et gensidigt tæt samarbejde parterne imellem. 

Det sunde valg - det lette valg

Behovet for en sundhedspolitik er blevet endnu mere aktuelt i forbindelse med kommunalreformen. Reformen indebærer, at kommunen har fået ansvar for langt flere opgaver inden for sundhedsområdet end tidligere. De nye opgaver åbner mulighed for ? og stiller krav om ? at kommunen fokuserer på borgernes levevilkår og livsstil i hverdagen. Formålet er at skabe gode rammer, der fremmer borgernes sundhed og forebygger sygdom.
Adskillige forhold har betydning for sundhed og velvære f. eks. kultur, miljø, natur, hygiejne, boligforhold, uddannelse, fællesskab og sundhedstilbud. Og mange offentlige og private aktører er involveret i de forskellige sundhedstilbuds form og indhold. Det er derfor Byrådet har valgt sundhedstemaet og den bæredygtige udvikling som et overordnet tværgående tema i kommuneplanstrategien.

Sundhedspolitikken belyses igennem fire overordnede temaer:

 1. Sundhedsværdier
  Sundhedsfremme tager udgangspunkt i borgernes livsopfattelse og livssituation med det formål at fremme evnen til at mestre egen tilværelse.
  Forebyggelse drejer sig om at have fokus rettet på risikofaktorer for den enkelte borger og samfundet som helhed. Målet er at holde folk raske, og undgå eller minimere skader på natur og miljø.
 2. Den sundhedspolitiske arena
  Familien: Holstebro Kommune vil arbejde for, at borgerne sikres gode vilkår for et sundt liv og gode rammer for familiernes hverdagsliv. Holstebro Kommune vil gøre en særlig sundhedsfremmende indsats ved de naturlige overgange i livet f.eks. skolestart, når unge flytter hjemmefra, når der stiftes familie, og når arbejdslivet afsluttes.

Natur & miljø

Miljøbeskyttelse er at sikre gode levevilkår for mennesker og dyr. Vi er afhængige af, at der produceres varer og tjenesteydelser. De er grundlaget for vores udvikling. Vi skal sikre, at produktion og udvikling sker på et bæredygtigt grundlag. Forureningen skal begrænses mest muligt, og der må ikke drives rovdrift på begrænsede naturressourcer. Der skal genbruges, hvor det er muligt.  Det er en kommunal opgave at udvikle anlæg og aktiviteter i naturområderne, som henvender sig til borgere i alle aldre. Naturen skal beskrives og formidles, så alle bliver bevidste om, hvilke muligheder vi har for at benytte den og lære nyt.

Trafik

Holstebro vil arbejde for gode og sikre muligheder for cyklende og gående, udvikle og forbedre mulighederne for kollektiv transport og for en smidig og sikker trafikafvikling.

Arbejdsliv og uddannelse: Gode uddannelsesinstitutioner og gode arbejdspladser er et fælles anliggende for borgere, kommune, erhvervsliv og uddannelsessektor. Derfor er det vigtigt, at der samarbejdes om et sundt uddannelses- og arbejdsmiljø.

Fritidsliv

Kontakt og samvær med andre mennesker og deltagelse i fællesskaber har stor betydning for sundheden. Ensomme og isolerede grupper skal have muligheder for fællesoplevelser igennem en særlig målrettet indsats. Boligområderne inspireres til at bevare og udvikle rammer, der styrker aktivitet, leg, samvær og fællesskab, uanset alder og sociale forhold. Det frivillige foreningsliv skal have gode betingelser. Borgerne skal have muligheder for at deltage i alsidige, kulturelle oplevelser. Borgerne skal tilskyndes til på forskellige niveauer at bidrage til et aktivt socialt fællesskab.

Tre pejlemærker - sundhed

Der rettes specielt fokus på faktorerne:  Kost, rygning, alkohol, rusmidler og motion. Endvidere rettes fokus på folkesygdomme og ulykker.  Pejlemærkerne, som vedrører livsstil og levevilkår som kan ændres. Kommunen arbejder på at informere, vejlede og give borgerne redskaber til gode vaner.

Fire virkemidler

Der er fem indsatsområder, det er besluttet at arbejde med i servicestrategien for 2007 - 2009. 

 1. Sundhed for børn og unge.
 2. Den sunde arbejdsplads ? et fokusområde med mange elementer, herunder forebyggelse og afhjælpning af stress.
 3. Idræts- og motionspolitik.
 4. Trafiksikkerhed.
 5. Friarealer og aktivitetsmuligheder.

Sundt og sikkert miljø

Regeringen lægger op til at vi skal have et sundt og sikkert miljø i Danmark og globalt. Kemikalier spredes f.eks. på tværs af landegrænser ? ikke blot gennem handel med varer, men også via miljøet og kræver derfor en international indsats. Vi skal sikre, at vores livskvalitet og sundhed i stadig mindre grad påvirkes af forurening fra produkter, luftforurening, støj og kemikalier.