Søg | Indeks | Sitemap |  Til forsiden

Du er her: Forside Udviklingsmål for kommunen Ferie- og friluftsliv

Udskriv siden

Ferie- og friluftsliv

Mål

 • Fritidsanlæg etableres og udvikles for at øge turismen og mulighederne for borgernes ferie- og  friluftsaktiviteter.
 • Borgerne skal have ubesværet adgang til de større naturområder. På kommunens egne arealer skal oplevelses- og naturværdierne være optimale.
 • Naturvejledningen skal udbygges som et middel til at øge befolkningens forståelse for naturen samt befolkningens sundhed og livskvalitet.
 • Børn, unge og handicappede er specielle fokusgrupper når det gælder friluftsliv.
 • De større bysamfund skal via vandre- og cykelruter være forbundet med nærliggende naturområder.
 • Kommunen skal have tværgående vandre- og cykelruter, hvor både kultur- og naturhistorie formidles.
 • De grønne kiler ind i byerne skal fastholdes og udbygges til gavn for friluftslivet.
 • Der arbejdes med  etablering af naturcentre der gennem aktiviteter og formidling giver borgere og turister naturoplevelser.
 • Der anlægges flere mindre lejrpladser til brug for kommunens daginstitutioner, skoler, dagplejere samt offentligheden generelt.
 • Kommunens vandområder skal være åbne for sejlads med småbåde.
 • Udpege flere badeområder (flere badevandsmålsatte områder ) og dermed flere badevandsstationer.
 • Udpege flere Blå Flag stationer.

Handling

Med placering af overnatningsmuligheder og friluftsfaciliteter kan kommunen skabe mulighed for at sprede turismen og forøge aktiviteterne i de områder, hvor hensynet til den lokale befolkning og naturen ikke taler imod det. Kommunens væsentligste virkemiddel er således at sikre rum for udbygning af ferie- og friluftstilbud.

Samtidig medvirker kommunen aktivt i udviklingen af faciliteter for friluftslivet. Det sker både gennem egne aktiviteter, f.eks. udbygning af naturstier, lejrpladser samt etablering af naturcentre med aktivitetsmuligheder og naturformidling, samt regionale og internationale projekter som vandre- og cykelruter, og ved at støtte kommunens mange frivillige initiativer, både økonomisk og med rådgivning.

Naturcentre

Byrådet vil arbejde for etablering af naturcentre - bynært med faciliteter som ved Præstbjerg - og regional  med flere aktiviteter i et turistmæssigt perspektiv. Centrene kan bl.a. indeholde faciliteter som shelters, lege- og bålpladser samt vandrestier og stier til ridning og mountainbiketure. De smukke naturarealer syd for Vandkraftsøen kunne være en bynær placeringsmulighed.

Stier til naturen

Der er behov for bedre stiforbindelser imellem bycentrene og naturområderne i oplandet. Det drejer sig for eksempel om stier imellem Ulfborg / Vemb og Nissum Fjord, Vinderup og Flyndersø / Skånsø samt Holstebro og ådalene omkring byen. Byrådet vil arbejde på at opbygge et sammenhængende net af stier imellem disse områder.

Gennem naturvejledning øges befolkningens forståelse for naturen. Der arrangeres ture med et særligt tema, eller i et specielt område. Med særlig fokus på børn og unge udvikles formidlingsaktiviteterne på naturskolerne i kommunen.

Skovlegepladser

Der skal være flere skovlegepladser og små lejrpladser til brug for skoler, institutioner, dagplejemødre. Naturvejledningen skal udbygges som et middel til at øge de unges forståelse og interesse for naturen. Der lægges op til aktiviteter der forbedrer de unges sundhed og livskvalitet.

Allemandsret

Kommunen ejer temmelig store arealer, hvoraf en del er meget naturskønne. Byrådet vil her lægge op til at oplevelsesmulighederne for befolkningen forbedres ? for eksempel ved anlæg af stier og naturpladser, og ved at eksisterende nåleskov konverteres til mere blandet naturskov. Der skal etableres forsøg med fri lejrslagning på visse kommunalt ejede arealer ? den såkaldte ?allemandsret?. Skov- og Naturstyrelsen har praktiseret lignende forsøg på statens arealer.

Sejlads

Byrådet vil arbejde for at også idræts- og fritidsaktiviteterne i tilknytning til vandet udvikles. På kommunens søer og vandløb samt fjorden og havet skal der kun være restriktioner i forhold til aktiviteter og sejlads når der af hensyn til naturbeskyttelsesinteresserne er behov for det.

Der planlægges for etablering af en Marina ved Handbjerg der giver mulighed for en lang række fritids- og søsportsaktiviteter. Landsbyen der har poentiale til at blive kommunens center for turist- og fritidsakiviteter i tilknytning til Limfjorden.

Badevand

Der skal udarbejdes en overordnet plan for badevandsmålsatte områder. Byrådets målsætning om at der udpeges flere badeområder og flere Blå Flag stationer skal ske på en måde der sikrer at vandkvaliteten lever op til badevandsdirektivets skærpede krav om tilfredsstillende kvalitet. Kommunen vil samtidig måle/undersøge vandkvaliteten ved områder, hvor vi ved at befolkningen bader.

I de gældende og den kommende spildevandsplan for Holstebro Kommune er der handlings- og tidsplan for forbedret spildevandsrensning i det åbne land.

I forbindelse med udarbejdelsen og opfølgning af den kommende spildevandsplan kommer der kloaksaneringsplaner.

Vestforsyning a/s har udarbejdet en strukturanalyse, der beskriver den fremtidige renseanlægsstruktur, hvori der også tages hensyn til forbedringer i forhold til badevandskvaliteten i kommunen.

I store sommerhusområder kloakeres ejendommene i det omfang det er teknisk og økonomisk forsvarligt. Kommunen har foretaget kildeopsporinger, for at finde årsager til forureningerne, der bevirker for høje bakteriekoncentrationer, således at badevandskvaliteten ikke kan overholdes. Herefter udarbejdes handlingsplaner udover eller sideløbende med den nævnte spildevands- og strukturplan.

Retningslinier

Ved udlæg af arealer til ferie- og friluftsanlæg sikres, at

 1. Der bruges mindst mulig landbrugsjord. Det gennemsnitlige arealforbrug til ferie- og fritidsbebyggelse inkl. fællesarealer m.v. må ikke overstige 1 ha/1000 etage-m2 ferie- og fritidsbebyggelse.
 2. Natur- og kulturhistoriske værdier ikke skæmmes og offentlighedens færdselsrettigheder ikke indskrænkes.
 3. Boligområder o.l. ikke belastes med støj, jf. Miljøstyrelsens vejledninger og at spildevandsudledning ikke hindrer opfyldelse af målsætning for recipienten.
 4. Der ikke udlægges nye sommerhusområder i Kystnærhedszonen.
 5. Der skabes en balance mellem benyttelse og beskyttelse af naturen i overensstemmelse med naturpolitikken.
 6. Der udpeges badevandsområder som vist på kortbilag 2.

Redegørelse

Link til redegørelse

 


 

 

Kortbilag 1
Cykelruter og landskabsområder 


Kortbilag 2
Badevandsområder / stationer