Søg | Indeks | Sitemap |  Til forsiden

Du er her: Forside Udviklingsmål for kommunen

Udskriv siden

Indledning

Byrådet har vedtaget Kommuneplan 2009-2021

Kommuneplan 2009-21 er vedtaget af Byrådet den 15. september 2009. I foråret, sommeren 2009 blev forslaget kommuneplanen offentliggjort. Der blev afholdt syv offentlige møder, hvor et stort antal borgere har givet deres mening tilkende om den fremtidige udvikling i Holstebro Kommune.

I offentlighedsfasen modtog kommunen også  29 indlæg og ændringsforslag til kommuneplanforslaget. En del af disse ændringsforslag er indarbejdet i den færdige kommuneplan.

Alle indlæggene er gennemgået af forvaltningen og sammenskrevet i det notat der har været grundlaget for byrådets vedtagelse af kommuneplanen. Se notatet her

I notatet kan ses hvilke forslag, der er indarbejdet i kommuneplanen og hvilke byrådet har valgt, der ikke skal indgå i planen. Den del af indlæggene, der ikke handler om den overordnede planlægning, vil blive vurderet i forbindelse med den løbende sektorplanlægning.

Det vil Byrådet med Kommuneplan 2009-2021

Kommuneplanen beskriver, hvad Byrådet lægger vægt på i kommunens udvikling i de næste 12 år.

Kommuneplan 2009 indeholder de overordnede mål for den fremtidige fysiske udvikling i Holstebro Kommune. Planen bygger videre på den hidtidige planlægning. Den er derfor også en sammenskrivning af kommuneplanerne for de tidligere Holstebro, Ulfborg-Vemb og Vinderup kommuner og Regionplan 2005.

Visionen

Allerede i 2006, mens vi planlagde kommunesammenlægningen, vedtog Byrådet følgende vision for Holstebro Kommune:

Holstebro sætter den kulturelle dagsorden lokalt, nationalt og internationalt.

Vi bruger kultur:

  • som drivkraft for udvikling og vækst - især inden for erhverv, uddannelse og sundhed.
  • som den røde tråd i driftsopgaver og serviceydelser - der er en dråbe af kultur i alt, vi foretager os.
  • til at skabe fælles identitet og til at profilere og markedsføre Holstebro.

Visionen har tre indsatsområder:

  1. Kultur og fritid.
  2. Uddannelse, erhverv og bosætning.
  3. Sundhed og velvære

Kommuneplanen bygger videre på visionen. Den giver en række konkrete bud på, hvor udviklingen skal foregå i fremtiden, bl.a. Byrådets bud på samspillet mellem udvikling i kommunens byer og udviklingen i det åbne land.

De centrale emner i planen er placering af boligområder, butikker, erhvervsområder, vejanlæg, grønne områder samt udpegning af landskabs- og naturområder m.v. Det er også en vigtig opgave at sikre koordinering af de kommunale aktiviteter, der griber ind i hinanden. F.eks. tages der hensyn til kapaciteten på skolerne, når nye boligområder placeres.

Holstebro er Nordvestjyllands kraftcenter

Udgangspunktet for den udvikling, der skabes rum til i Kommuneplanen, er, at Holstebro by er kraftcenter og hovedstad i den nordvestlige del af regionen. Forventningerne svarer til udviklingen i området de seneste 5 - 10 år.

Der forventes en befolkningstilvækst i hele kommunen på ca. 1.600 indbyggere. Det betyder, at der skal udlægges arealer til ca. 3.200 nye boliger frem til 2021. Væksten i erhvervsudviklingen forventes at fortsætte. Det betyder, at der bliver behov for et areal på 72 hektar til udvidelse af eksisterende virksomheder og opførelse af nye.

Respekt for mangfoldighed

Holstebro er center for udviklingen i hele vores landsdel. Vinderup og Ulfborg er områdecentre i henholdsvis den nordlige og vestlige del af kommunen. Byrådet lægger vægt på den forskellighed og mangfoldighed, som præger byerne og de mindre lokalsamfund. Det vil vi bruge til at skabe en positiv udvikling i hele kommunen ? både i byerne og i landområderne.

Udviklingsplanerne for landsbyerne

For de enkelte lokalområder bygger kommuneplanen på de udviklingsplaner, der er udarbejdet for 18 af kommunens lokalcentre og landsbyer. Planerne fortæller om de muligheder for udvikling, der er i de enkelte lokalområder. De forhold, der er relevante i Kommuneplanen, er beskrevet i afsnittet om "Bysamfund og bydele."

Natur og miljø

I vores natur og miljø skal der være balance mellem benyttelse og beskyttelse. Vores langsigtede mål er at skabe plads til endnu mere natur og et endnu bedre miljø. Bæredygtig udvikling ? sundhed og velvære - er også et vigtigt tema i Kommuneplanen. Det skal med i planlægningen på alle niveauer. Byrådets strategi for vores lokale Agenda 21, som handler om bæredygtig udvikling, er omsat til mål og handlinger i Kommuneplanen. Forandring og vækst skal tage hensyn til vores smukke og varierede natur og vores miljø.

Klimakommune

Holstebro har status som klimakommune. Målet er en reduktion i udledningen af CO2 med mindst 2 pct. om året. Vi skal bruge mindre energi, og den energi, der er nødvendig, skal fremover i højere grad komme fra vedvarende energikilder.

De nye områder til vindmøller, som Kommuneplanen giver mulighed for, kan øge denne andel og reducere CO2-udledningen. Sammen med Måbjerg Bioenergi er vindmøller to områder, hvor indsatsen har stor effekt, men det er en mangfoldighed af tiltag, som fremmer en bæredygtig udvikling.

Miljøvurdering

Miljøvurdering af Kommuneplan 2009 opfylder alene kravet til at beskrive og vurdere de dele, der indeholder ændringer i forhold til de kommuneplaner, der gælder i dag. De største ændringer er i tre udbygningsområder i Holstebro by.  Strategien for udbygning her er at udnytte de eksisterende institutioner og trafikanlæg bedst muligt, så der er størst mulig bæredygtighed i brugen af ressourcer.

De nye udbygningsområder i de øvrige bysamfund er af et omfang, der ikke giver betydelige ændringer af miljøet. En satsning på udvikling i de mindre bysamfund giver også muligheder for at udnytte eksisterende bygninger, infrastruktur og de sociale netværk bedst muligt.

Ovenstående er et lille udpluk af, hvad Kommuneplanen indeholder. Byrådet glæder sig til at drøfte kommunens muligheder for udvikling med borgerne. Vi ser frem til mange gode ideer og forslag fra borgerne, når kommuneplanforslaget er i offentlig høring.

 


Med venlig hilsen
Arne Lægaard
Borgmester
 


Kommuneplanens opbygning

Kommuneplanen består af en hovedstruktur, rammer for lokalplanlægning, retningslinier og en redegørelse. Indholdet i den digitale udgave er det samme. Den digitale udgave giver læserne et bedre overblik end en trykt udgave.

Hovedstruktur

I hovedstruktur angives de overordnede mål for udviklingen og anvendelsen af arealer i kommunen som helhed. Hovedstrukturen er redskabet til at give overblik og sikre sammenhæng i byudviklingen og afveje de forskellige interesser over for hinanden, bl.a. placering af udbygningsområder for boliger og erhverv i forhold til den nuværende og fremtidige trafik- og centerstruktur. Nye udbygningsområder vurderes ligeledes i forhold til arealinteresser og væsentlige landskabs- og naturinteresser i det åbne land.

Rammer

Rammerne fastlægger, hvad de enkelte arealer må bruges til, og hvordan der må bygges. I hovedstrukturens beskrivelse af de enkelte bysamfund og sommerhusområder kan der klikkes ind på et rammekort, der viser, hvad der gælder for de enkelte områder. Der er ligeledes rammer for institutioner og fritidsanlæg, der ligger udenfor byområderne. Disser rammer findes i afsnittet om ?det åbne land?.

Kommuneplanens rammedel indeholder bestemmelser for, hvad der kan fastlægges i lokalplaner for de enkelte dele af kommunen. I lokalplanlægningen og ved behandling af enkeltsager skal retningslinier i Kommuneplanen efterleves. Kommuneplanens rammer er vejledende for behandlingen af de enkelte byggesager og fastlægger de overordnede retningslinier for indholdet i fremtidige lokalplaner.

Retsvirkninger

Ifølge Planloven skal Byrådet sikre, at administrationen af alle love stemmer overens med Kommuneplanen. Kommunens egen bygge- og anlægsvirksomhed må heller ikke stride imod Kommuneplanen.

Kommuneplanen har formelt set ingen direkte retsvirkning for kommunens borgere, men Byrådet kan administrere direkte efter Kommuneplanens bestemmelser om anvendelse af arealer, uden at udarbejde lokalplan. Dermed får disse bestemmelser en direkte virkning for den enkelte borger.

Byrådet kan endvidere forbyde udstykning eller bebyggelse i et område, hvis udstykningen/bebyggelsen er i strid med tidsplanen for den byudvikling, der er fastlagt i Kommuneplanen.

Lokalplaner

Byrådet skal udarbejde lokalplaner, hvis det er nødvendigt for at sikre, at Kommuneplanen føres ud i livet. Byrådet vil typisk lave en lokalplan for at sikre den ønskede kvalitet, når et område skal udbygges eller ændres, samt ved større byggerier.

Beføjelser i anden lovgivning

Byrådet har andre beføjelser, der kan anvendes til at sikre gennemførelsen af Kommuneplanen. Det er f.eks. beføjelser i Byggeloven, Miljøbeskyttelsesloven, Naturbeskyttelsesloven og vejlovgivningen. Kommuneplanen gennemføres også ved at koordinere planlægningen inden for andre kommunale sektorer, f.eks. skoleområdet, dagpasning og vejområdet.

Regionplan - kommuneplan

Med strukturreformen har Regionplan 2005 fået status som landsplandirektiv. Regionplanen ophæves, når regionplanens emner er behandlet i kommuneplanen. Kommuneplan 2009 for Holstebro Kommune indeholder alle de temaer, der skal og kan overføres fra Regionplan 2005 for Ringkøbing Amt.

De temaer, der er omfattet af de statslige vandplaner og natura 2000 planer, er ikke overført til Kommuneplanen. Disse temaer vil, når de er vedtaget og de kommunale handleplaner er gennemført, blive grundlag for dele af kommuneplanen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visionen

Se den her

Indsejling ved Thorsminde