Søg | Indeks | Sitemap |  Til forsiden

Du er her: Forside Udviklingsmål for kommunen Infrastruktur og trafik

Udskriv siden

Infrastruktur og trafik

Mål

 • Realisering af motorvej på strækningen fra Holstebro nord til Herning. (Rute 18)
 • Udvikling af veje og trafikanlæg og skabe en tidssvarende og sikker trafikbetjening af Holstebro by og kommune. Det er en vigtig forudsætning for en fortsat udvikling.
 • Der skal sikres et velfungerende trafiksystem i hele Holstebro Kommune, både for den individuelle trafik ? bilister, cyklister og gående ? og den kollektive trafik.
 • Person og godstransporten skal ske på et mere bæredygtigt grundlag, miljøbelastningen i form af energiforbrug, luftforurening og støj skal begrænses.
 • Udbygning af et sammenhængende cykeltrafiknet skal fortsat prioriteres højt, flere skal bruge cyklen som transportform.
 • Den kollektive trafik skal være et effektivt, stabilt og driftsikkert transporttilbud der inviterer til at antallet af brugere øges betydeligt.
 • Bredbåndsnettet skal udbygges således at alle dele af kommunen bliver en del af det højteknologiske samfund.

Handling

Byrådet vil arbejde for en bedre infrastruktur og balance mellem centre og yderområder. En effektiv infrastruktur er nødvendige rammebetingelser for konkurrencekraften i den nordvestjyske del af regionen.

Motorvej

Byrådet arbejder for en realisering af motorvejsstrækningen mellem Holstebro og Herning. Vejdirektoratet sætter i 2009 gang i en forundersøgelse af strækningen og Byrådet arbejder for at der hurtigst muligt sættes midler af til en VVM og anlæg. Indsatsen sker i et tæt samspil med erhvervslivets aktører og kommunerne i Region Midtjylland.
Denne som andre overordnede vejudvidelser, baneudvidelser, havneudvidelser der arbejdes på giver hurtige og sikre forbindelser i regionen og videre ud til nationale og internationale mål.

Binde kommunen sammen

Byrådet vil gennem trafikplanlægningen arbejde for at der internt i kommunen er et effektivt og sikkert vejsystem, kollektiv trafiknet og cykelstier der binder kommunen sammen. Infrastrukturen skal som det beskrives i regionen også være med til at skabe balance mellem center- og yderområder internt i kommunen. 

Trafiksikkerhedsplan og trafikhastighedsplan

Vejplan (klassificering), Trafiksikkerhedsplan, Hastighedsplan og Stiplan er under udarbejdelse. Alle planer skal både forbedre trafiksikkerheden og fremkommeligheden på kommunens vejsystem.

Der er nu lavet borgerundersøgelser via nettet, en skolevejsanalyse via nettet og sortpletudpegning, der nu analyseres. Vejklassificeringen for det åbne land og byområderne kan ses på kortet i boksen til højre.

Cykelruter lokale, regionale og nationale

Byrådet ønsker et sammenhængende cykelrutenet, som forbinder byer, sommerhusområder m.v. med fritids- og naturområder og medvirker til afmærkning af et nationalt, regionalt og lokalt cykelrutenet.

Der er to afmærkede, nationale cykelruter, som går gennem kommunen: Rute 1 (Vestkyststien) og Rute 12 (Limfjordsruten). Herudover er der fire regionale ruter: Rute 17: Tur omkring Nissum Fjord, Rute 18: Ringkøbing, Holstebro, Skive, Rute 24: Holstebro-Thisted og Rute 32: Harboøre-Brande.

Byrådet vil arbejde for, at der etableres flere afmærkede lokale rekreative cykelruter, hvor der synes behov for det.

Kollektiv trafik

Byrådet vil udvikle den kollektive trafik i samarbejde med det regionale trafikselskab Midttrafik og staten. Effektive kollektive transportmuligheder internt i kommunen og i regionen kan være med til at aflaste vejnettet og mindske de miljømæssige gener der er forbundet med de mere individuelle transportformer.

Jernbanenettet

Indspillet til infrastrukturkommissionen omfatter også et ønske om en opgradering af jernbanenettet i den midtjyske region hvilket bl.a. omfatter jernbanestrækningen, Vejle ? Holstebro ? Struer.

Planlægningen af person- og godstransporten skal sikre at det foregår på et bæredygtigt grundlag. På regionalt niveau vil kommunen støtte arbejdet med at en større del af transportenergien dækkes af vedvarende energi.

IT-infrastruktur

Bredbåndsnettet, IT- infrastrukturen vil Byrådet arbejde for en større udbredelse af. Kommunen vil arbejde for en væsentlig hurtigere udbredelse af bredbåndsnettet, således at manglende udbredelse ikke bliver en hindring for væksten og udviklingen i kommunens erhvervsliv og landdistriktområder.

Det er Byrådets intention at der tages størst mulig hensyn til natur- og landskabsværdierne når store infrastrukturanlæg, som f.eks. motorvej og baneudvidelse etableres.

Retningslinier

Veje og stier

 1. De på kortbilag 1, viste hovedlandeveje (statsveje) gennemfartsveje udpeges som veje af regional betydning.
 2. Der reserveres plads til de på kortbilag 1 angivne fremtidige veje. Boligområder og anden støjfølsom anvendelse skal planlægges, så der er en afstand på 100-200 m mellem den støjfølsomme anvendelse og disse nye vejstrækninger, medmindre der er foranstaltninger, som begrænser støjen til højest 55 dB(A).
 3. Øst om Holstebro udlægges en planlægningszone til en forlægning af den udbyggede Rute 18 som motorvej. Inden for denne zone, der fremgår af kortbilag 1, må der ikke planlægges for formål, der kan hindre eller vanskeliggøre etableringen af vejforlægningen.
 4. Byudviklingen skal ske så der så vidt muligt ikke skal etableres nye vejtilslutninger til statsveje (hovedlandeveje) og gennemfartsveje fra kommunale eller private veje.
 5. I udformningen af nye vejanlæg tages hensyn til Internationale Naturbeskyttelsesområder og landbrugsejendommes struktur- og arronderingsforhold, evt. ved gennemførelse af jordfordeling.

Cykelruter

 1. De på kortbilag 2 angivne veje og stier udpeges som cykelruter af regional betydning. På kortet er også vist hvor der er cykelstier på de udpegede veje af regional betydning.
 2. Disse cykelruter skal bibeholdes eller etableres. Ruterne afmærkes og kan bestå af selvstændige stier, cykelstriber eller eksisterende mindre veje.
 3. I samråd med den pågældende vejmyndighed kan det bestemmes, at der langs hovedlandeveje og landeveje kan etableres cykelruter, som tilgodeser lokale formål.

Jernbaner

 1. Det sikres, at statens og kommunens nuværende jernbanenet, stationer og standsningssteder kan opretholdes og udbygges. Der reserveres plads til udbygning af banestrækningen Struer-Vejle til dobbeltspor, samt plads til nye krydsningsmuligheder på den øvrige bane.
 2. Der kan reserveres areal til nye standsningssteder.
 3. Der reserveres areal til en sporsløjfe mellem DSB's spor og VLTJ's spor nordøst for Vemb.

Havne

 1. Der udlægges arealer omkring den eksisterende trafik- og fiskerihavn i Thorsminde så den kan opretholdes, moderniseres og udvides under hensyntagen til miljø og naturmæssige interesser herunder Internationale Naturbeskyttelsesområder.
 2. Der skal desuden udlægges arealer så forbindelser fra havnen til vej kan sikres og udbygges, når der er behov.
 3. Det skal sikres, at de udlagte arealer omkring havnen primært inddrages til formål, som har behov for søtransport og til fiskeri o.l.

Køretekniske anlæg

 1. Der kan udlægges arealer til køretekniske anlæg i tilknytning til eksisterende større tekniske anlæg i det åbne land.
 2. Placering af anlæg uden for de udlagte byområder må ikke ske i de udlagte naturområder. Støjniveauet må ikke blive højere end angivet i Miljøministeriets vejledninger.

Støjzoner 

 1. Der udlægges støjzoner svarende til et støjniveau på:
  ? 55 dB(A) omkring større veje.
  ? 60 dB(A) omkring jernbaner.
  ? 45 dB(A) (DENL) omkring lokale flyvepladser. Støjzonerne skal tage hensyn til påtænkte udvidelser.
 2. Ubebyggede arealer inden for de angivne støjzoner langs veje og baner, må ikke udlægges til boligbebyggelse eller lignende støjfølsom anvendelse. Det gælder dog ikke, hvis støjdæmpning langs veje og jernbaner sikrer, at støjniveauet i de nye områder ikke bliver over 55 dB(A), henholdsvis 60 dB(A).

Redegørelse

Link til redegørelse

 

Kortbilag 1
Vejklasser


 

Kortbilag 2
Cykelruter


Fakta

Definition af vejklasser